แผนการสอน

with
เทคนิคการจัดทำแผนการสอน

ความหมายของแผนการสอน

    สำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ (2536 : 71) กล่าวว่า แผนการสอนหมายถึงเครื่องมือที่ช่วยให้ครูผู้สอนสามารถดำเนินการจัดการเรียนการสอนให้เป็นไปตามหลักสูตร ทั้งในด้านจุดประสงค์ ความคิดรวบยอด เนื้อหาสาระ โดยเสนอแนะกิจกรรมการเรียนการสอน สื่อการเรียนการสอน วิธีวัดผลประเมินผลที่สอดคล้องกับเนื้อหาไว้ให้ผู้สอนเลือกใช้ตามความจำเป็นและเหมาะสม แผนการสอนมีทั้งระยะยาวเป็นหน่วยการเรียนซึ่งกรมวิชาการเรียกว่าแนวการสอน และแผนการสอนระยะสั้นที่ครูใช้สอนครั้งหนึ่งๆ เรียกว่าแผนการสอนย่อย

เทคนิคในการจัดทำแผนการสอน

    ทองพูล บุญอึ่ง (2535 : 6 ) ได้กล่าวถึงเทคนิคของการจัดทำแผนการสอนไว้ดังนี้

    1. ศึกษาหลักสูตรและระยะเวลาในการสอนโดยศึกษาว่า

        - สอนวิชาใด
        - หลักสูตรเป็นอย่างไร
        - ระยะเวลาที่เรียนมีกี่สัปดาห์
        - มีการสอนกี่ครั้ง มีวันหยุดกี่วัน
        - ศึกษาเอกสารต่างๆประกอบเพื่อจัดทำแผนการสอน

    2. จัดแบ่งเนื้อหา โดยกำหนดโครงสร้างของเนื้อหา และจุดประสงค์ของรายวิชานั้นตลอดทั้งภาคเรียนหรือตลอดปี แล้วมีกำหนดเป็นโครงสร้างแผนการสอนรายวิชาว่าแบ่งออกเป็นกี่เรื่อง

    3. การวางแผน โดยกำหนดแผนการสอน อาจกำหนดเป็นเรื่องๆไปหรือเป็นจำนวนครั้ง หรือกำหนดเป็นรายคาบก็แล้วแต่ผู้สอนกำหนด การวางแผนการสอนนั้นปกติจะต้องวางแผนตลอดหลักสูตร แต่ในหลายกรณีครูอาจทำไม่ทันก็อาจจัดทำล่วงหน้าเป็นรายสัปดาห์

    4. การจัดเตรียมการสอน อันที่จริงการวางแผนการสอนเป็นการเตรียมการสอนขั้นตอนหนึ่ง แต่ปกติแผนการสอนจะเป็นเพียงกำหนดการเท่านั้น  ในการสอนจะต้องเตรียมการสอนในส่วนอื่นๆด้วย เพื่อให้เกิดความสมบูรณ์ตามที่กำหนดไว้ในแผนการสอนส่วนที่จะต้องจัดเตรียมได้แก่

        - สื่อหรืออุปกรณ์ จะต้องจัดทำหรือจัดหามาใช้ในการเียนการสอน ดังนั้นครูจะต้องจัดเตรียมสื่อที่จะต้องจัดทำขึ้น ครูก็จะต้องบอกด้วยว่าได้จัดทำอย่างไรและใช้อย่างไร
        - การวัดผลหรือแบบประเมินผล จะต้องจัดทำแบบ/หรือแนวทางในการวัดผลและประเมินผล

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน แผนการสอน

คำสำคัญ (Tags)#แผนการสอน#เทคนิคการจัดทำแผนการสอน

หมายเลขบันทึก: 143624, เขียน: 02 Nov 2007 @ 05:42 (), แก้ไข: 22 Jun 2012 @ 10:45 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 1, อ่าน: คลิก


ความเห็น (1)

นางสาวรุ่งทิวา สุขมาก
IP: xxx.27.175.128
เขียนเมื่อ 

อยากทราบว่าในปัจจุบันนี้เราเรียนแผนการสอนว่าอะไร

ระหว่างแผนการจัดการเรียนรู้ หรือแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้คะ

อย่างไหนถึงจะถูกต้องที่สุดและเป็นปัจจุบันที่สุด

ตอบด้วยนะคะ ขอบคุณคะ