H.I.M.M.

ทรัพยากรมนุษย์ ผู้บริหารระดับกลาง

ชื่อเต็มคือ High Impact Middle Management เป็นหนังสือที่ Lisa Haneberg  แต่งขึ้นเพื่อ ยุทธวิธีก้าวสู่ขีดความสำเร็จของผู้บริหารระดับกลาง  ที่ ก.พ.ร. เชิญมาในงานสัมมนาทางวิชาการเมื่อวันอังคารที่ 15 พฤศจิกายน 2548 ณ ศูนย์การประชุมองค์การสหประชาชาติ กทม.  Lisa ได้ระบุถึงคุณสมบัติของผู้บริหารระดับกลางที่ประสบความสำเร็จ  ดังนี้

  • ไม่ใช้อำนาจบังคับผู้อื่น
  • ให้เวลากับเพื่อนร่วมงานอย่างสม่ำเสมอ
  • หลีกเลี่ยงสถานการณ์ที่นำไปสู่อุปสรรคและความยากลำบาก
  • แก้ไขปัญหาใดๆ ที่เป็นผลมาจากความล้มเหลวของผู้ร่วมงานในอดีต
  • พร้อมรับมือกับปัญหาและความท้าทายต่างๆ
  • ให้ความดีความชอบกับเพื่อนร่วมงาน
  • ใช้วิธีคิดตามคำสอนของโสกราตีส (Socratic Method) ในการตั้งคำถามเพื่อกระตุ้นความคิดและส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้

ในงบประมาณปี 2549 นี้  ก.พ.ร.จะใช้กลยุทธ์การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ด้วย H.I.M.M. นี้ กับข้าราชการระดับกรม และจังหวัด ด้วย  สาระสำคัญต่างๆ อาจต้องปรับใช้กับระบบข้าราชการไทย ให้เหมาะสมด้วย  ซึ่งต้องชี้แจงทำความเข้าใจในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของกรมและจังหวัดให้สอดคล้องกับส่วนราชการอื่นๆ ด้วย 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บริหารทรัพยากรมนุษย์มหาวิทยาลัยขอนแก่นความเห็น (0)