ระบบการจัดการศึกษาเพื่อสร้างพยาบาลของชุมชน

ก้าวแรกสู่การผลิตบัณฑิตพยาบาลเพื่อการพัฒนาสุขภาพชุมชนอย่างยั่งยืน

 สวัสดีค่ะ เพื่อนสมาชิกของแผนงานสร้างพยาบาลของชุมชน โดยชุมชน เพื่อชุมชน

          หลังจากที่คณะทำงานของคณะพยาบาลศาสตร์ มศว ได้ไปร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ "กระบวนการพัฒนาการเรียนการสอนเพื่อสร้างพยาบาลของชุมชน" วันที่  26-27 มกราคม 2549 ณ โรงแรมหลุยส์แทเวิร์น ทีมวิจัยก็ต้องเริ่มทำงานอย่างหนักเพื่อเตรียมนำเสนอข้อมูลการดำเนินงานช่วงแรกในเดือนมีนาคม 2549

           ในเบื้องต้นขอแนะนำคณะทำงานในแผนงานฯของคณะพยาบาลศาสตร์ มศว ก่อนนะคะ โดย Core team ประกอบด้วย รศ.ศศิธร วรรณพงษ์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการเป็นประธานโครงการ สมาชิกทีมอีก 3 ท่านนั้น เป็นอาจารย์ประจำสาขาการพยาบาลชุมชน คือ ดร.อารี ช่างทอง      ดร.ศรีสุดา รัศมีพงศ์ และ อ.วัลย์วริญช์ ลีศรี

             กิจกรรมแรกหลังกลับจากการประชุมคือ ทีมทำงานก็ได้ประชุมวางแผนงาน เริ่มจาก      " กระบวนการรับเข้า "โดยปีการศึกษา 2549 ทางคณะฯ ได้รับนิสิตภายใต้โครงการนี้ ใน 4 จังหวัด คือจังหวัดนครนายก จังหวัดฉะเชิงเทรา จังหวัดสระแก้ว และจังหวัดปราจีนบุรี โควต้าจังหวัดละ 5 คน รวมทั้งหมด 20 คนซึ่งในกลุ่มเหล่านี้ยังไม่ได้ผ่านการคัดเลือกและการรับทุนจาก อปท. กิจกรรมที่จะต้องดำเนินการต่อไปคือ ทีมผู้วิจัยเตรียมไปพูดคุยกับองค์กรในแต่ละพื้นที่เพื่อการสนับสนุนจากอปท. และ รพ.ชุมชน  นอกจากนั้นเพื่อเป็นการเตรียมรับนิสิตในโครงการนี้ ปีการศึกษา 2550 จึงเตรียมวางแผนการจัดประชุมเพื่อการสื่อสารและสร้างความเข้าใจแก่ อปท. โดยเชิญ อบต.ที่มีประสบการณ์มาให้ข้อมูล  และเพื่อให้ อปท.ในพื้นที่จังหวัดนครนายก มาเข้าร่วมประชุมอย่างทั่วถึง  รศ.สุปราณี    อัทถเสรี รองคณบดีฝ่ายแผนและรศ.ศศธร วรรณพงษ์ ประธานโครงการฯ ได้วางแผนไปพบผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก เพื่อปรึกษาหารือในการจัดการดังกล่าวในวันที่ 6 ก.พ.49 สำหรับผลการดำเนินงานในกิจกรรมต่าง ๆ จะนำมาบอกเล่าให้ทราบในครั้งต่อไปนะคะ 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การผลิตบัณทิตพยาบาลเพื่อการพัฒนาสุขภาพชุมชนอย่างยั่งยืนความเห็น (0)