อาจารย์สมลักษณ์ วงศ์สมาโนดน์ ได้มาเรียนรู้ "โครงการอบรม ระบบ blog แบบชุมชนเพื่อการจัดการความรู้ของไทย ณ ห้องประชุม SC 2307 อาคารภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ฯ จัดโดยหน่วยประกันคุณภาพฯ มหาวิทยาลัยนเรศวร นำทีมโดย รศ.มาลินี ธนารุณ ผู้ช่วยอธิการบดี โดยได้เชิญ คุณกรกฎ เชาวะวณิช จากสถาบันส่งเสริมการจัดการความรู้เพื่อสังคม (สคส) มาให้ความรู้และแนะนำให้สร้าง weblog ของตนเอง
ประมาณเดือนตุลาคม 2548 อ.สมลักษณ์ จะจัดประชุมกลุ่มผู้เลี้ยงผึ้งภาคเหนือตอนล่างแห่งประเทศไทย ในหัวข้อการจัดการความรู้เรื่องผึ้ง โดยเชิญวิทยากรคือ ผศ.ดร.วิบูลย์ วัฒนาธร มาเป็นวิทยากร
ซึ่งทางหน่วยประกันคุณภาพฯ จะเป็นเจ้าภาพช่วยจัดการประชุมครั้งนี้ โดยอาจารย์สมลักษณ์ จะของบประมาณสนับสนุนการจัดงานครั้งนี้จากมหาวิทยาลัย โดยจะเขียนโครงการรับทุนอุดหนุนเพื่อจัดตั้งชุมชนแนวปฏิบัติในงบประมาณประมาณ 10,000 บาท เพื่อเชิญคนมาร่วมงานประมาณ 100 คน งานนี้จะให้นิสิตภาควิชาสถิติช่วยออกแบบสอบถามเพื่อจัดทำฐานข้อมูลแผนการผลิตน้ำผึ้งประจำปี 2549 และอาจเชิญคุณชัชวาลจากบริษัทเนสเล่ท์มาร่วมให้ข้อมูลการซื้อน้ำผึ้งสาบเสือและน้ำผึ้งลำไยจากกล่มด้วย จบข่าว