การเลี้ยงปลาดุกในบ่อซีเมนต์   1.  การเตรียมบ่อซีเมนต์ -  นำบ่อซีเมนต์สำเร็จรูปขนาดกว้าง   1.20  ม.  สูง  9.60  ม.  มาสร้างเป็นบ่อปลา-  เติมน้ำในบ่อพอประมาณ  ( 0.40  ม. )-  นำผักบุ้งมาปลูกลอยน้ำพอประมาณ  เพื่อป้องกันแสงและเป็นอาหารปลาดุก   2.  การเตรียมพันธ์ปลาดุก -  ปลาดุกที่ผ่านการอนุบาลตั้งแต่  30  วันขึ้นไป-  ติดต่อซื้อพันธ์ปลาดุกกับประมงอำเภอหรือจังหวัด   3.  การดูแลรักษา -  ให้อาหารปลาดุกวันละ  2  ครั้ง  คือ  เช้า เย็น  โดยใช้อาหารสำเร็จรูป-  ทำความสะอาดบ่อซีเมนต์ทุก    วัน 4. ระยะเวลาบริโภค / จำหน่าย     ********************   โดย  นายวิรัตน์   วังคีรี   รหัสประจำตัวนักศึกษา   4930123105123