ความรู้ที่ได้จากการศึกษาดูงาน มน.

การประกันคุณภาพของ มน. ที่น่าเป็นแบบอย่าง
ระบบประกันคุณภาพมหาวิทยาลัยนเรศวร

     มหาวิทยาลัยนเรศวรได้มีนโยบายและได้จัดให้มีการดำเนินการประเมินคุณภาพหน่วยงานต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัยโดยให้ทุกหน่วยงานทั้งระดับคณะ (Teaching) และระดับหน่วยงานสายสนับสนุน (Non-Teaching) ดำเนินการประกันคุณภาพการปฏิบัติงาน เพื่อยกระดับคุณภาพของการบริหารจัดการและคุณภาพของผลผลิตอย่างต่อเนื่อง มีการจัดทำมาตรฐาน ดัชนีประเมิน และเกณฑ์การตัดสินเพื่อการดำเนินการประเมินคุณภาพของงานในแต่ละด้าน

จุดประสงค์หลักของการดำเนินการประกันคุณภาพศึกษาของมหาวิทยาลัยนเรศวร (NUQA) คือ การทำให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องมั่นใจว่า  เมื่อเวลาผ่านไปการบริหารจัดการและผลผลิตของมหาวิทยาลัยจะมีคุณภาพและมาตรฐานที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่องทำให้มหาวิทยาลัยมีความเจริญ รุ่งเรือง และเป็นที่พึ่งทางปัญญาของสังคมต่อไปได้เป็นอย่างดี  หลักการที่สำคัญใน NUQA คือ การมุ่งเน้นหาสภาพจริงของตัวเองและแสวงหาแนวทางใหม่ๆ เพื่อนำผลที่ได้มาใช้ในการปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงการการปฏิบัติงาน โดยอาศัยวงจร P D C A โดยอาศัยการประเมินและการติดตามตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอ แล้วนำผลการประเมินมาพิจารณาหาแนวทางใหม่ๆ ในการพัฒนางานให้ดียิ่งขั้นอย่างต่อเนื่อง ส่วนกลไกหลักนาการดำเนินงานจะอยู่ในรูปของคณะกรรมการชุดต่างๆ โดยมีอธิการบดีด้านประกันคุณภาพคอยช่วยงาน และมีหน่วยประกันคุณภาพการศึกษาระดับมหาวิทยาลัยทำหน้าที่เป็นทีมเลขานุการและผู้ประสานงานการประเมินคุณภาพภายใน (IQA)  ยังได้ทำการขยายขอบเขตของกิจกรรมด้านประกันคุณภาพการศึกษาให้ครอบคลุมถึงระดับนิสิตด้วย ทั้งนี้เนื่องจากนิสิต เป็นทั้ง Input และจะกลายเป็น Output ที่สำคัญของมหาวิทยาลัย นิสิตจึงควรที่จะได้รับทราบและเข้าใจว่าตนเองเป็นหัวใจและเป็นส่วนสำคัญในระบบประกันคุณภาพการศึกษา  เพื่อจะได้ดำเนินชีวิตในมหาวิทยาลัยได้อย่างมีจุดมุ่งหมายและถูกต้องเหมาะสม

     เพื่อในการดำเนินงานด้านประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย  เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพจึงกำหนดแนวปฏิบัติ  ในการจัดทำรายงานการประเมินผลการดำเนินงานของหน่วยงานต่างๆ  โดยให้ทุกหน่วยงานทั้งระดับคณะ (Teaching Unit) และหน่วยงานสนับสนุน (Non-Teaching Unit) ทำรายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report, SAR) รายงานการประเมินตรวจสอบ (Check Assessment Report, CAR) และรายงานสรุปผลการประเมินตนเองประจำปี (Yearly Assessment Report, YAR) เป็นประจำทุกปี  และให้ทุกหน่วยงานป้อนข้อมูลของตนเองลงในระบบฐานข้อมูลด้านการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยนเรศวร (NUQADB) เป็นประจำทุกปี ให้แล้วเสร็จภายใน 30 วันหลังสิ้นปีการศึกษา  กำหนดให้หัวหน้าหน่วยงานทุกหน่วยงานนำเสนอสรุปผลการประเมินในที่ประชุม อกม.  และหน่วยประกันคุณภาพการศึกษา จัดเก็บรายงานดังกล่าว และจัดทำสรุปภาพรวมผลการประเมินตนเองประจำปีในระดับมหาวิทยาลัย (University Self Assessment Report, USAR) ให้แล้วเสร็จภายใน 120 วันหลังสินปีการศึกษา เพื่อจัดส่งให้หน่วยงานต้นสังกัด และสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์กรมหาชน) รวมทั้งนำเสนอต่อสาธารณชนต่อไป 

     แนวทางการประเมินดังกล่าวส่งผลให้เกิดวิวัฒนาการของการประเมินขึ้นในมหาวิทยาลัยฯ  และผู้บริหารทุกคนให้ความสำคัญและดำเนินการอย่างต่อเนื่อง ทำให้มีระบบประกันคุณภาพที่ชันเจนในปัจจุบัน
ระบบสารสนเทศเพื่อการประกันคุณภาพ

    มหาวิทยาลัยนเรศวรได้จัดทำระบบสารสนเทศเพื่อการประกันคุณภาพ  เน้นการสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับทุกหน่วยงานและเพิ่มช่องทางการสื่อสารในทุกรูปแบบเพื่อความรวดเร็วในการนำเสนอข้อมูลข่าวสาร

     โดยมีหน่วยประกันคุณภาพการศึกษา ร่วมกับศูนย์ฝึกอบรมและควบคุมระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยนเรศวร  (CITCOMS Innovation Center) ทำหน้าที่ออกแบบและพัฒนาระบบ

     การได้มาของระบบฐานข้อมูลเพื่อการประกันคุณภาพ   เน้นการมีส่วนร่วม  และการทำงานเป็นทีมงาน โดยการวิเคราะห์ความต้องการของระบบและข้อมูลที่จำเป็น (20%)  และการร่วมกันลงมือปฏิบัติ (80%)  ผนวกกับ  การทุ่มเททั้ง  ความรู้  ทรัพยากร  เวลา  เงิน  และบุคลากร   โดยเน้น  การทำจากเล็กไปใหญ่  ทำง่ายๆ  เข้าใจง่ายๆ  มีการจัดเก็บที่เป็นรูปแบบเดียวกัน  และให้หน่วยงานเป็นผู้กรอกรายละเอียด (คล้ายกับเติมคำในช่องว่าง) และมีการประมวลผลแสดงในรูปแบบตาราง

ระบบฐานข้อมูลด้านการประกันคุณภาพประกอบด้วย

-  ระบบจัดทำรายงานประจำปี (สมศ.) 8 มาตรฐาน  เป็นระบบการจัดทำรายงานประจำปีของมหาวิทยาลัยฯ ตามมาตรฐานของ สมศ. โดยให้แต่ละหน่วยงานกรอกข้อมูลพื้นฐานในแบบฟอร์มการเก็บข้อมูล โดยมีการสรุปผลรวมในรูปแบบตารางนำเสนอ

-   ระบบฐานข้อมูลด้านการฝึกอบรม  เป็นระบบการจัดการข้อมูลด้านการจัดฝึกอบรม  โดยมีรายละเอียดของโครงการฝึกอบรมต่างๆ   รวมถึงการแสดงผลการประเมินการจัดฝึกอบรมด้วย

-  ระบบฐานข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการ  ประกอบด้วยระบบ e-Direly และระบบหนังสือเวียน ซึ่ง e-Direly จะเป็นระบบบริหารจัดการในส่วนการดำเนินงานของหน่วยงานภายในมีการบันทึกข้อมูลการปฏิบัติงานประจำวัน  การลงเวลาทำงาน  และข้อการลาต่างๆ  สามารถแสดงผลได้ง่ายและชัดเจน  ในส่วนของระบบหนังสือเวียน  เป็นระบบการแจ้งข้อมูลข่าวสารด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  ไปยังหน่วยงานต่างๆ เพื่อความรวดเร็วในการติดต่อประสานงาน


-  ระบบการประชุมทางไกล  เป็นระบบการประชุมผ่านเครือข่าย NUNET ระหว่างหน่วยงานและวิทยาเขตสารสนเทศฯ  เพื่อการลดค่าใช้จ่ายในการเดินทางและความสะดวกในการดำเนินการ

-  NU  blog   ประกอบด้วย NUQA blog  เป็น blog เกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยนเรศวร  และ NUKM blog เป็น blog เกี่ยวกับการบริหารจัดการโดยใช้หลัก KM   โดยมีการนำเสนอแรกเปลี่ยนความรู้  ข้อมูลข่าวสารในด้านต่างๆ  และมีระบบสมาชิก  ทำให้ง่ายต่อการติดต่อ
                 
ระบบฐานข้อมูลอื่นๆ  (e-Service) ประกอบด้วย
-  e-News  คือ บริการด้านข้อมูลข่าวสารความเคลื่อนไหวของคณะ  สำนัก  หน่วยงาน  ภายในมหาวิทยาลัยและข่าวสารในแวดวงการศึกษา ที่จะเป็นประโยชน์แก่ประชาคมมหาวิทยาลัยนเรศวร

-  e-Phone คือ บริการสมุดโทรศัพท์ออนไลน์เพื่อความสะดวกในการสืบค้นเลขหมายโทรศัพท์ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย

-  e-form คือ บริการแบบฟอร์มการปฏิบัติงานและแบบขอรับบริการ ของคณะ สำนัก และหน่วยงานต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัย เช่น แบบฟอร์มด้านงานบุคคล  แบบฟอร์มด้านงานทะเบียนและแบบฟอร์มด้านกิจการนิสิต  เป็นต้น  สามารถ Download แบบฟอร์มได้ทันที

- e-Regulation  คือ  บริการสืบค้นข้อมูลด้านกฎระเบียบต่างๆ โดยรวบรวม ประกาศพระราช กฤษฎีกา  ข้อบังคับ  ระเบียบ  ของมหาวิทยาลัยนเรศวรเพื่อความสะดวกในการค้นหาตรวจสอบและใช้บริการ

- e-Journal คือ บริการวารสารอิเล็กทรอนิกส์ของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยนเรศวร  เช่น  วารสาร  ม.นเรศวรสัมพันธ์  วารสาร@CITCOMS เป็นต้น

- e-Activities  คือ บริการข่าวสารการจัดกิจกรรมของคณะ  สำนัก  และหน่วยงานต่างๆ ในมหาวิทยาลัยนเรศวร  รวมถึงภารกิจของผู้บริหาร  เพื่อแสดงถึงกิจกรรมต่าง ที่จะเกิดขึ้นภายในมหาวิทยาลัย

- e-Nu Net คือ บริการข้อมูลการใช้งานระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยนเรศวรเพื่อให้ผู้ใช้งาน Nu Net ได้ทราบถึงนโยบายการให้บริการ วิธีการใช้งานข่าวสารด้านการให้บริการระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์  รวมถึงบริการ e-Mail  บริการเปลี่ยน Password เป็นต้น

- e-Resaerch คือ บริการสืบค้นข้อมูลด้านการวิจัยและพัฒนาของมหาวิทยาลัยนเรศวรตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ.2537 จนถึงปัจจุบันโดยในระบบ e-Research จะประกอบด้วย ชื่อโครงการ  ผู้รับผิดชอบโครงการ  ประเภทการวิจัย  แหล่งทุนวิจัย  งบประมาณ  บทคัดย่อทั้งภาษาไทยและอังกฤษ  รวมทั้งผลการวิจัยที่เป็นประโยชน์ต่อนิสิตและอาจารย์ในการศึกษาค้นคว้าทางวิชาการ  รวมทั้งใช้เป็นข้อมูลเพื่อการอ้างอิงและเพื่อกระตุ้นให้เกิดการวิจัยและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง  จอกจากนั้นระบบ e-Research  ยังรวมถึงโครงการบริการวิชาการและการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัย

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน เรื่องเล่าจาก Mr.Preecha

คำสำคัญ (Tags)#uncategorized

หมายเลขบันทึก: 14114, เขียน: 01 Feb 2006 @ 10:28 (), แก้ไข: 04 Jun 2012 @ 18:06 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 2, อ่าน: คลิก


ความเห็น (2)

prapai
IP: xxx.90.165.50
เขียนเมื่อ 

ดีใจที่ได้เพื่อนใหม่ในชุมชนค่ะ

อ่านแล้วน่าสนใจมากค่ะ กำลังหาข้อมูลว่าจะขอศึกษาดูงาน KM ที่ ม.นเรศวร พออ่านบทความนี้ ทำให้รู้ว่า จะได้ความรู้ IT สำหรับงานประกันคุณภาพอีกด้วย

แล้วงาน IT สำหรับงานประกันคุณภาพ ของม.เกษตร เป็นอย่างไรบ้างคะ เล่าให้ฟังบ้างซิคะ

prapai
IP: xxx.155.1.246
เขียนเมื่อ 

ดีใจที่ได้เพื่อนใหม่ในชุมชนค่ะ

อ่านแล้วน่าสนใจมากค่ะ กำลังหาข้อมูลว่าจะขอศึกษาดูงาน KM ที่ ม.นเรศวร พออ่านบทความนี้ ทำให้รู้ว่า จะได้ความรู้ IT สำหรับงานประกันคุณภาพอีกด้วย

แล้วงาน IT สำหรับงานประกันคุณภาพ ของม.เกษตร เป็นอย่างไรบ้างคะ เล่าให้ฟังบ้างซิคะ