ข้อสอบอนุกรมเลขคณิต  ลองเอาไปฝึกทำดูนะค่ะ 

1.  ผลบวก  30  พจน์แรกของอนุกรมเลขคณิตที่มีพจน์แรกเป็น  –20  และ  d = 4  คือข้อใด

                ก.  1,140                               ข.  1,860                               ค.  2,380                              ง.  2,460

2.  ผลบวกของจำนวนคี่ตั้งแต่  27  ถึง  175  มีค่าเท่ากับข้อใด

                ก.  2,424                               ข.  3,535                               ค.  6,464                               ง.  7575

3. ผลบวกของจำนวนเต็มที่อยู่ระหว่าง  59  และ  229  ที่หารด้วย  3  ลงตัวตรงกับข้อใด

                ก.  8,199                               ข.  8,202                               ค.  8,205                               ง.  8,208

4.  ผลบวกของจำนวนเต็มคี่ตั้งแต่  11  ถึง  155  ตรงกับข้อใด

                ก.  6,057                               ข.  6,058                               ค.  6,059                               ง.  6,060

5.  ผลบวกของจำนวนเต็มบวกที่เป็นพหุคูณของ  3  ยี่สิบจำนวนแรกตรงกับข้อใด

                ก.  620                                  ข.  625                                  ค.  630                                  ง.  635

(หากมีข้อผิดพลาดกรุณาแจ้งด้วยนะคะ)