การรับรองสถานภาพองค์กรชุมชน : เครื่องมือสำคัญในระดับพื้นฐานเพื่อการพัฒนาชุมชนและท้องถิ่น

            (30 ม.ค. 49) เป็นประธานการประชุม “คณะอนุกรรมการรับรองสถานภาพองค์กรชุมชน” ของ พอช. (สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน) พิจารณาหลักการและแนวทางในการรับรองสถานภาพองค์กรชุมชน
          ได้ข้อสรุปร่วมกันว่า การรับรองสถานภาพองค์กรชุมชน ตามมาตรา 8(4) ของพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) ควรเป็น “การรับรองการมีตัวตน” ขององค์กรชุมชนและเครือข่ายองค์กรชุมชนทุกประเภท ทุกพื้นที่ ทุกระดับ และควรเป็น “การร่วมกันรับรอง” โดย (1) ขบวนการองค์กรชุมชน (2) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ (3) ภาคีที่เกี่ยวข้องจากราชการส่วนภูมิภาค (พัฒนาชุมชน สาธารณสุข เกษตรและสหกรณ์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ฯลฯ)
          เมื่อมีการรับรองสถานภาพองค์กรชุมชนแล้ว จะได้ฐานข้อมูลและฐานปัจจัยที่เป็นทางการ เป็นกิจลักษณะ และเป็นระบบ สำหรับการก่อให้เกิดกิจกรรมและการใช้ประโยชน์ในลักษณะต่างๆ เพื่อการพัฒนาชุมชนและการพัฒนาท้องถิ่นได้อย่างหลากหลาย กว้างขวาง และต่อเนื่อง

ไพบูลย์ วัฒนศิริธรรม
30 ม.ค. 49

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ไพบูลย์ วัฒนศิริธรรมความเห็น (0)