การแก้ไขปัญหาความยากจน ต้องมีการเรียนรู้และพัฒนาบนฐานการปฏิบัติ ข้อมูล ความรู้ และความดี

            (28 ม.ค. 49) ไปร่วม “ประชุมแก้ไขปัญหาความยากจน” ที่ทำเนียบรัฐบาล ซึ่งมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน ผู้ร่วมประชุมประกอบด้วย พลเอกชวลิต ยงใจยุทธ (ผู้อำนวยการ ศูนย์ต่อสู้เพื่อเอาชนะความยากจน/ศตจ.) คณะรัฐมนตรี ปลัดกระทรวง หัวหน้าส่วนราชการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
            ได้ให้ความเห็นไปว่า หัวใจของการแก้ไขปัญหาความยากจนน่าจะอยู่ที่การเรียนรู้และพัฒนาร่วมกันโดยทุกฝ่ายอย่างต่อเนื่อง และควรเป็นการเรียนรู้และพัฒนาบนฐานของการปฏิบติ การใช้ข้อมูล การใช้ความรู้ และการใช้ความดี (รวมถึงคุณธรรมจริยธรรม) ซึ่งประการสุดท้ายนี้ถือเป็นเรื่องสำคัญที่มักถูกละเลยหรือไม่ได้รับการมุ่งเน้นเท่าที่ควร
            และสนับสนุนข้อเสนอของสภาพัฒน์ ที่จะใช้ “กรณีศึกษา อำเภออาจสามารถ” ในการจัดฝึกอบรมให้กับนายอำเภอทั่วประเทศ เพื่อการแก้ไขปัญหาความยากจน
            อนึ่ง เห็นว่าในการแก้ปัญหาความยากจนโดยนายอำเภอนั้น นายอำเภอควรจะมีบทบาทเสมือนเป็น “ผู้บริหารระบบโรงพยาบาล” มากกว่าที่จะมีบทบาทเป็น “แพทย์” หรือ “พยาบาล” หรือแม้แต่เป็น “ผู้อำนวยการโรงพยาบาล” (ซึ่งบทบาท “ผู้อำนวยการโรงพยาบาล” ควรเป็นของนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมากกว่า)

ไพบูลย์ วัฒนศิริธรรม
29 ม.ค. 49

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ไพบูลย์ วัฒนศิริธรรมความเห็น (0)