สรุปมาตรฐาน มอก.18000 คืออะไร

มอก.18000

มอก.18000 คือ มาตรฐานอุตสาหกรรมด้านการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ซึ่งให้การรับรองโดย สมอ. โดยรับรองด้วยมาตรฐาน มอก.18001 (2542) มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม การจัดการอาชีวอนามัยและความปลอด โดยมีข้อกำหนดทั่วไปดังนี้คือ

1. การทบทวนสถานะเบื้องต้น เป็นจุดเริ่มต้นของการที่จะทบทวนการพัฒนาระบบ ว่ามีการดำเนินงานด้านอาชีวอนามัยไปมากน้อยเพียงใด ประสิทธิภาพประสิทธิผลของทรัพยากรที่จะนำไปใช้ในระบบการจัดการ การทบทวนตัวผู้บริหาร

2. นโยบายอาชีวอนามัยและความปลอดภัย เพื่อแสดงเจตจำนงของผู้บริหาร ในการดำเนินงานควบคุมป้องกันอันตราย และป้องกันความเสี่ยงอยู่อย่างต่อเนื่อง

3. การวางแผน ดังต่อไปนี้

- การประเมินความเสี่ยง

-กฎหมายและข้อกำหนดอื่นๆ

กฎหมายที่เกี่ยวกับการประเมินความเสี่ยง

1) ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 3 (2542) ออกความตามพระราชบัญญัติกรมโรงงาน 2535 เรื่องมาตรการคุ้มครองความปลอดภัยในการดำเนินงาน

2) ระเบียบกรมโรงงานอุตสาหกรรท ว่าด้วยหลักเกณฑ์ การชี้บ่งอันตราย การประเมินความเสี่ยง และการจัดทำแผนงานบริหารจัดการความเสี่ยง (2543)

-การเตรียมการจัดการอาชีวอนามัย

4. การนำไปใช้ปฏิบัติ (สร้าง อบ สื่อ สาร ซื้อ ควบ ฉุกเฉิน เตือน ขอย่อแบบจำให้ได้เพื่อใช้ในห้องสอบนะคะ)

- โครงสร้างและความรับผิดชอบ

-การฝึกอบรม การสร้างจิตสำนึก และความรู้ ความสามารถ

-การสื่อสาร

-เอกสารและการควบคุมเอกสาร

-การจัดซื้อและการจัดจ้าง

-การควบคุมการปฏิบัติการ

-การเตรยมความพร้อมสำหรับภาวะฉุกเฉิน

-การเตือนอันตราย

5.การตรวจสอบและการแก้ไข (ติด ตรวจ แก้ จัด) เพื่อสร้างความมั่นใจว่าสิ่งที่ได้กำหนดเป็นนโยบาย การวางแผน และการดำเนินการกิจกรรมต่างๆ ประสบความสำเร็จหรือไม่ ประกอบด้วย

 - การติดตามตรวจสอบและการวัดผลการปฏิบัติ

-การตรวจประเมิน

-การแก้ไขและการป้องกัน

-การจัดทำและเก็บบันทึก

6. การทบทวนการจัดการ เป็นองคืประกอบที่สำคัญที่นำไปสู่การพัฒนาที่ต่อเนื่อง ผู้บริหารจะต้องพิจารณาหาแนวทางแก้ไขข้อบกพร่องต่างๆที่พบ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ความรู้ดีๆ ที่พอจะมี และหามาได้จ้า

คำสำคัญ (Tags)#มอก.18001#มอก.18000#สรุปแนวข้อสอบ

หมายเลขบันทึก: 139546, เขียน: 17 Oct 2007 @ 21:26 (), แก้ไข: 23 Jun 2012 @ 19:21 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)