วันนี้ผมมารับการอบรมเรื่อง " Goto Know.org - ระบบบล็อกแบบชุมชนเพื่อการจัดการความรู้ของไทย "  โดย อ.กรกฎ เชาวะวณิช จากสถาบันส่งเสริมการจัดการความรู้เพื่อสังคม (สคส.)  ได้รับความรู้เกี่ยวกับการสร้างบล็อกสำหรับการจัดการความรู้เพื่อชุมชนในกลุ่มผู้ที่สนใจในเรื่องเดียวกัน และเป็นเวทีสำหรับการสื่อสารซึ่งกันและกัน    ตลอดจนเป็นการสร้างวงจรจัดการความรู้ของมหาวิทยาลัยนเรศวรต่อไป