GotoKnow
  • เข้าระบบ
  • สมัครสมาชิก
  • แผงจัดการ
  • ออกจากระบบ
GotoKnow

KKU INNOVATION

กรอบการประเมินใหม่ สมศ ๒๕๔๙

บริการทางวิชาการ หมายถึง

 กิจกรรมหรือโครงการทางวิชาการเพื่อใหบริการวิชาการแกสังคมและชุมชน โดยเป็นกิจกรรมหรือโครงการที่ช่วยพัฒนาหรือช่วยเหลือสังคมและชุมชน ในรูปแบบของกิจกรรมหรือโครงการต่างๆ เช่น โครงการการพัฒนานวัตกรรม เพื่อพัฒนาหรือชวยเหลือสังคมและชุมชน (ทั้งด้านเทคโนโลยี วิทยาศาสตร และสังคมศาสตร) โครงการสัมมนา/ประชุมทางวิชาการ โครงการอบรมใหความรูแก่ท้องถิ่น

JJ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย 

หมายเลขบันทึก: 13845
เขียน:
แก้ไข:
อ่าน:
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ

ความเห็น (0)