ติดต่อ

KKU INNOVATION

  กรอบการประเมินใหม่ สมศ ๒๕๔๙  

บริการทางวิชาการ หมายถึง

 กิจกรรมหรือโครงการทางวิชาการเพื่อใหบริการวิชาการแกสังคมและชุมชน โดยเป็นกิจกรรมหรือโครงการที่ช่วยพัฒนาหรือช่วยเหลือสังคมและชุมชน ในรูปแบบของกิจกรรมหรือโครงการต่างๆ เช่น โครงการการพัฒนานวัตกรรม เพื่อพัฒนาหรือชวยเหลือสังคมและชุมชน (ทั้งด้านเทคโนโลยี วิทยาศาสตร และสังคมศาสตร) โครงการสัมมนา/ประชุมทางวิชาการ โครงการอบรมใหความรูแก่ท้องถิ่น

JJ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย 

หมายเลขบันทึก: 13845, เขียน: , แก้ไข, , สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก

คำสำคัญ (keywords) #k-sharing#innovation#นวตกรรม#ผลงานประจำปี

บันทึกล่าสุด 

ความเห็น (0)