KKU INNOVATION

JJ
กรอบการประเมินใหม่ สมศ ๒๕๔๙

บริการทางวิชาการ หมายถึง

 กิจกรรมหรือโครงการทางวิชาการเพื่อใหบริการวิชาการแกสังคมและชุมชน โดยเป็นกิจกรรมหรือโครงการที่ช่วยพัฒนาหรือช่วยเหลือสังคมและชุมชน ในรูปแบบของกิจกรรมหรือโครงการต่างๆ เช่น โครงการการพัฒนานวัตกรรม เพื่อพัฒนาหรือชวยเหลือสังคมและชุมชน (ทั้งด้านเทคโนโลยี วิทยาศาสตร และสังคมศาสตร) โครงการสัมมนา/ประชุมทางวิชาการ โครงการอบรมใหความรูแก่ท้องถิ่น

JJ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน จากใจของJJ ฮาเฮ ร่วมสร้างสรรค์

คำสำคัญ (Tags)#k-sharing#innovation#นวตกรรม#ผลงานประจำปี

หมายเลขบันทึก: 13845, เขียน: 30 Jan 2006 @ 09:27 (), แก้ไข: 12 May 2013 @ 09:06 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)