KKU INNOVATION

JJ
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
กรอบการประเมินใหม่ สมศ ๒๕๔๙

บริการทางวิชาการ หมายถึง

 กิจกรรมหรือโครงการทางวิชาการเพื่อใหบริการวิชาการแกสังคมและชุมชน โดยเป็นกิจกรรมหรือโครงการที่ช่วยพัฒนาหรือช่วยเหลือสังคมและชุมชน ในรูปแบบของกิจกรรมหรือโครงการต่างๆ เช่น โครงการการพัฒนานวัตกรรม เพื่อพัฒนาหรือชวยเหลือสังคมและชุมชน (ทั้งด้านเทคโนโลยี วิทยาศาสตร และสังคมศาสตร) โครงการสัมมนา/ประชุมทางวิชาการ โครงการอบรมใหความรูแก่ท้องถิ่น

JJ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน จากใจของJJ ฮาเฮ ร่วมสร้างสรรค์ความเห็น (0)