สินธุ์แพรทอง ณ 9 ตุลาคม 2550


เหตุ ปัจจัย กระบวนการก่อเกิด(คุณค่า)การรวมกลุ่มของสินธุ์แพรทอง/ชุมชนอื่นๆ ที่เข้มแข็ง เป็นอย่างไร?

เป็นครั้งแรกของการเข้าไปพบปะเครือข่ายสินธุ์แพรทองอย่างเป็นทางการ  ด้วยการได้เข้าร่วมการประชุมเครือข่ายประจำเดือนตุลาคมของเครือข่ายฯ ตัวแทนทุกท่านมีความกระตือรือร้นในการซัก(ให้ขาวสะอาด)ถามที่มาที่ไปในการเข้ามาในวงเครือข่ายฯ  รู้สึกชื่นชมกับการซักไซ้เพราะเป็นสัญญาณบ่งบอกถึงความตั้งใจทำงานเพื่อประสิทธิภาพของเครือข่าย  มีระบบการตรวจสอบสถานภาพของภาคีที่มาร่วมงาน     <div style="text-align: center"></div>

ประเด็นความก้าวหน้าของเครือข่าย ได้แก่

</font></span><p>o     สวัสดิการชุมชน  มีความเคลื่อนไหว 2  เรื่อง  เมื่อต้นเดือนกันยายน 2550 เครือข่ายสินธุ์แพรทอง  สนับสนุนงบประมาณสมทบกองทุนสวัสดิการหมู่บ้านเพื่อเป็นสวัสดิการผู้ด้อยโอกาส  มุ่งกลุ่มเป้าหมายที่เป็นเยาวชน หมู่บ้านละ 10,000 บาท  จำนวน 32 ราย ส่วนใหญ่เป็นทุนสนับสนุนการประกอบอาชีพ   สืบเนื่องจากตำบลลำสินธุ์ได้รับคัดเลือกจากจังหวัดให้เป็นพื้นที่นำร่องการส่งเสริมการจัดสวัสดิการชุมชนท้องถิ่น คณะทำงานได้เปิดเวทีเรียนรู้ร่วมกับพื้นที่อื่นในระดับจังหวัดจำนวนหลายครั้ง ขณะนี้คณะทำงานได้นำเสนอโครงการ ส่งเสริมพัฒนายกระดับขีดความสามารถการจัดสวัสดิการชุมชนท้องถิ่น  มีวัตถุประสงค์ 1)ให้เกิดแผนงานยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการการจัดสวัสดิการ 2)เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลการจัดสวัสดิการของกลุ่มเป้าหมาย 3)เพื่อยกระดับความร่วมมือของภาคประชาชนกับภาคี 4)เพื่อให้เกิดศูนย์เรียนรู้การจัดสวัสดิการชุมชน  โครงการยังอยู่ระหว่างการพิจารณา </p><p>o    สิทธิทำกิน  เนื่องจากจังหวัดพัทลุงเป็นจังหวัดหนึ่งที่ได้รับเลือกเป็นพื้นที่นำร่องในการแก้ไขปัญหาสิทธิทำกิน  ได้รับงบประมาณสนับสนุน 3 ล้านบาท  จังหวัดขับเคลื่อนงานด้วยการมอบให้ระดับพื้นที่เขียนโครงการเสนอกำหนดให้เป็นแผนงานสู่เป้าหมาย สร้างความมั่นคงในการใช้ชีวิตภายหลังการได้สิทธิทำกิน  เครือข่ายสินธุ์แพรทอง เขียนโครงการประกอบด้วย 3 กิจกรรม คือ 1)จัดทำข้อมูลระบบ IT มีแผนการซื้อภาพถ่ายทางอากาศตำบลลำสินธุ์สัดส่วน 1:25000  แผนการจัดเก็บ บันทึกข้อมูลด้วยระบบ IT มีการเตรียมการด้วยการส่งแกนนำไปพัฒนาทักษะที่ พอช. เป็นเวลา 2 วัน 2)จัดตั้งกองทุนสวัสดิการผู้เดือดร้อน  3)ทุนประกอบอาชีพและทุนจัดการผลผลิต </p><p>o    ศูนย์รวมผลผลิตและกระจายสินค้า  สถานะปัจจุบันมีปัญหาการบริหารงานโดยเฉพาะระบบบัญชี  ที่ประชุมมีความเห็นจัดสรรคนให้เหมาะสมกับงาน และปรับกลยุทธ์การขายเป็นประเด็นสำคัญที่ต้องทบทวนถึงเป้าหมายของศูนย์ฯระหว่างการทำเพื่อ สวัสดิการชาวบ้าน กับ กำไรของศูนย์  </p><p>o    โครงการฝึกการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเป็น อสม.พันธุ์ใหม่  ศูนย์ฝึกอบรมและพัฒนาสุขภาพภาคประชาชนภาคใต้ นครศรีธรรมราช  กองสนับสนุนสุขภาพประชาชน  กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ  กระทรวงสาธารณะสุข  เห็นความสำคัญในประสิทธิภาพกระบวนการดำเนินงานของเครือข่ายสุขภาพตำบล  สนับสนุนงบประมาณเพื่อพัฒนายกระดับเยาวชนให้เป็น อสม. พันธุ์ใหม่  ทางสถานีอนามัยร่วมกับชุมชนและผู้นำท้องถิ่นดำเนินการจัดอบรมในวันที่ 12-13 ตค. 50  ประเด็นในการอบรม ได้แก่  บทบาทของเยาวชนต่อการพัฒนาชุมชน  มุมมองของเยาวชนต่อการพัฒนาชุมชน  สร้างจิตสำนึกให้เยาวชนรักถิ่น  ถอดบทเรียนสถานขององค์กรชุมชนในตำบลลำสินธุ์ </p><p>o     แผนยุทธศาสตร์พัฒนาคนและสังคมตำบลลำสินธุ์  ตามที่กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ได้คัดเลือกพื้นที่ตำบลลำสินธุ์เป็นพื้นที่นำร่องในการทำ แผนยุทธศาสตร์พัฒนาคนและสังคม ปี พ.ศ. 2550-2554  ด้วยความร่วมมือในการทำแผนระหว่าง อบต.ลำสินธุ์  สถานีอนามัยบ้านลำสินธุ์  เครือข่ายฯ  ผู้นำชุมชน  กระบวนการทำแผนแล้วเสร็จทุกขั้นตอน  กำหนดประกาศการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์  และบันทึกความร่วมมือกับภาคีต่าง ๆ ประมาณวันที่ 7-9 พ.ย. 50  อยู่ระหว่างการกำหนดวันที่ชัดเจน และจัดหาสถานที่จัดงาน  ซึ่งคาดว่าจะมีภาคราชการ ประชาชน  สื่อมวลชนเข้าร่วมงานด้วย   </p><p>             หากเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างชุมชนลำสินธุ์ที่(เรียกว่า)เข้มแข็งกับชุมชนอื่นที่ไม่เคยได้รับความช่วยเหลือ หนุนเสริมจากภาคีภายนอก  รวมทั้งไม่มีการพัฒนาใด ๆ ที่เกิดจากชุมชนเองนั้น  หากลองประมวลดูพบประเด็นที่สร้างความแตกต่างนี้ คือ (คุณค่า)การรวมกลุ่ม  เมื่อชุมชนใดมีการรวมกลุ่มอย่างมีประสิทธิภาพ  มีผลงานเชิงประจักษ์   หน่วยงานภายนอกประสานสัมพันธ์ด้วยง่ายขึ้น  เพราะมีความเป็น หน่วยจัดการ  คล้ายกับการติดต่องานระหว่างบริษัท/องค์กร  ระบบการบริหารงานอยู่ในเงื่อนไขที่อำนวยความสะดวกและยอมรับได้ของทั้ง 2 ฝ่าย  จึงตกลงทำธุรกิจกันได้ง่ายกว่า  บริษัทกับบุคคลธรรมดา </p><p>                    แต่ประเด็นสำคัญที่ต้องการค้นหาคำตอบเพื่อการนำไปใช้ประโยชน์แก่ชุมชนที่ไม่เกิด (คุณค่า)การรวมกลุ่ม  คือ  เหตุ  ปัจจัย  กระบวนการก่อเกิด(คุณค่า)การรวมกลุ่มของสินธุ์แพรทอง/ชุมชนอื่นๆ ที่เข้มแข็ง เป็นอย่างไร?  </p>

หมายเลขบันทึก: 137545เขียนเมื่อ 11 ตุลาคม 2007 18:41 น. ()แก้ไขเมื่อ 6 กันยายน 2013 18:27 น. ()สัญญาอนุญาต:


ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี