การฟังที่ดีมีหลักสำคัญดังนี้ 

                   เตรียมตัวก่อนฟัง.....ควรเตรียมตัวล่วงหน้าจึงจะได้ประโยชน์เต็มที่

                  เลือกที่นั่งฟังให้เหมาะสม...... ควรนั่งในตำแหน่งที่ได้ยินชัดเจน เห็นหน้าและกิริยาอาการของผู้พุดเพื่อรับได้ทั้งวัจนภาษาและอวัจนภาษา

                  ฟังอย่างมีจุดมุ่งหมาย.....เพื่อความเพลิดเพลิน เพื่อให้ได้ความรู้  เพื่อให้ได้ข้อคิดหรือคติจรรโลงใจ

                 ฟังอย่างมีความพร้อม......กายพร้อม...ใจพร้อม...

                 ฟังอย่างมีสมาธิ....ตั้งมั่นจดจ่อในเรื่องที่ฟัง

                ฟังด้วยความกระตือรือร้น.....ให้เห็นประโยชน์หรือคุณค่าของเรื่องที่ฟัง

                ฟังโดยไม่มีอดติ......การปราศจากอคติทำให้คนฟังคิดตัดสินใจได้ด้วยเหตุผล

                ฟังในสิ่งที่ควรฟัง......รู้จักเลือกเรื่องที่จะฟัง

               ฟังอย่างมีวิจารณญาณ......ไม่เชื่อโดยไม่มีเหตุผล

               มีปฏิกิริยาร่วมกับผู้พูด.....มองผู้พูด..พยักหน้า..บ้าง

              รู้จักปรับตัว..ร้อน หนาว เสียงค่อย..ดัง ควรยอมรับสภาพ

              จดบันทึกเรื่องที่ฟัง.....จับใจความและจดบันทึกไว้ด้วย

              นำสิ่งที่ฟังไปปรับใช้ในชีวิต

              ใช้ศิลปะในการฟัง