การอบรมเรื่องการจัดการความรู้เพื่อการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่ยั่งยืน

การประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่ยั่งยืน
ได้ไปอบรมเรื่องการจัดการความรู้เพื่อการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่ยั่งยืน  ได้รับประโยชน์อย่างมากได้แนวคิดในการนำไปจัด KMเพื่อการพัฒนางานในด้านต่างๆของมหาวิทยาลัยให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น    เช่นงานธุรการ    งานบริหาร

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานความเห็น (0)