OKM-8 : ตัวบ่งชี้ที่ 7.2 ภาวะผู้นำของผู้บริหารทุกระดับของสถาบัน

ตัวบ่งชี้ที่ 7.2 เหมาะสมกับการประเมินของสำนักงานเลขานุการ 

สรุปผลการจัดกิจกรรม Office-KM ครั้งที่ 8
ในหัวข้อ KM เพื่อการประเมินตรวจสอบของสำนักงาน
ตามเกณฑ์ สกอ.
วันจันทร์ที่ 8 ตุลาคม 2550
ณ ห้องประชุม 1 คณะสหเวชศาสตร์ ตัวบ่งชี้ที่ 7.2 ภาวะผู้นำของผู้บริหารทุกระดับของสถาบัน

  (P)   เหมาะสมกับการประเมินของสำนักงานเลขานุการ

  (    )   ไม่เหมาะสมกับการประเมินของสำนักงานเลขานุการ
                
             เพราะ
เป็นการพัฒนาศักยภาพในการปฎิบัติงาน และนำไปสู่การพัฒนาองค์กร


เกณฑ์มาตรฐาน : ระดับ

1. มีกระบวนการสรรหาผู้บริหารที่เป็นระบบ โปร่งใส ตรวจสอบได้

หลักฐานคือ  มีประกาศ มีระบบและกลไกในการสรรหา
 

2. ผู้บริหารดำเนินการบริหารด้วยหลักธรรมาภิบาลและใช้ศักยภาพภาวะผู้นำที่มีอยู่โดยคำนึงถึงประโยชน์ของสถาบันและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

หลักฐานคือ แผนกลยุทธ์ของสำนักงาน

3.  มีกระบวนการประเมินศักยภาพและผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารที่ชัดเจนและเป็นที่ยอมรับในสถาบัน

หลักฐานคือ มีเกณฑ์การประเมินผล มีประกาศ และแบบประเมินผล

4.  มีการจัดทำแผนและกลไกการพัฒนาศักยภาพของผู้บริหารตามผลการประเมิน และดำเนินการตามแผนอย่างครบถ้วน

หลักฐานคือ มีแผนการพัฒนาบุคลากร 

เกณฑ์การประเมิน   :

คะแนน
คะแนน
คะแนน
มีการดำเนินการไม่ครบ  3 ข้อแรก 
มีการดำเนินการ  3 ข้อแรก 
มีการดำเนินการครบทุกข้อ  

  ผู้รับผิดชอบ  

ผู้กำกับดูแลตัวบ่งชี้ คือ หัวหน้าสำนักงานเลขานุการ  

ผู้เก็บรวบรวมข้อมูล คือ   หน่วยบุคคล  

                                                                        บอย สหเวช
                                                                          8 ต.ค. 50

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สำนักงานเลขานุการคณะสหเวชศาสตร์ความเห็น (0)