นโยบายสพฐ.

กัลยา
นโยบายสพฐ.ปี2551

นโยบายสพฐ.ปี2551
วิสัยทัศน์
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นองค์กรหลักในการจัดและส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานให้ประชากรวัยเรียนอย่างทั่วถึง มีคุณธรรมนำความรู้ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงและมีคุณภาพตามมาตรฐาน
พันธกิจ
ขยายโอกาสทางการศึกษาให้แก่ประชากรวัยเรียนทุกคน ได้รับการพัฒนาให้เป็นบุคคลที่มีคุณธรรมนำความรู้ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน และกระจายอำนาจการบริหารและการจัดการศึกษา
เป้าประสงค์
1.ประชากรวัยเรียนทุกคนทั้งปกติ พิการ และด้อยโอกาสได้รับโอกาสในการศึกษาขั้นพื้นฐาน12ปีตามสิทธิอย่างเท่าเทียมและทั่วถึง
2.ผู้เรียนทุกคนได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
3.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษามีความเข้มแข็งในการบริหารและการจัดการศึกษา
4.ผู้เรียนในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพ
กลยุทธ์ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานปี2551
1.กลยุทธ์คุณธรรมนำความรู้น้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
2.กลยุทธ์ขยายโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างกว้างขวางและทั่วถึง
3.กลยุทธ์พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ
4.กลยุทธ์กระจายอำนาจและส่งเสริมความเข้มแข็งให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา
5.กลยุทธ์ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง ชุมชน ภาคเอกชนและท้องถิ่นในการจัดการศึกษา
6.กลยุทธ์เร่งพัฒนาการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้

 

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน วิเคราะห์งบประมาณ

คำสำคัญ (Tags)#กลยุทธ์#วิสัยทัศน์#พันธกิจ#เป้าประสงค์#นโยบาย สพฐ.ปี2551

หมายเลขบันทึก: 134874, เขียน: 04 Oct 2007 @ 15:47 (), แก้ไข: 23 Jun 2012 @ 12:31 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 1, อ่าน: คลิก


ความเห็น (1)

ผอ.โสพล พุทธา
IP: xxx.113.71.168
เขียนเมื่อ 

ขอบคุณที่มีบล็อกนี้ให้ผมได้อ่านและใช้ประโยชน์