กลุ่มงานอำนวยการศูนย์บริการวิชาการ แบ่งภารกิจออก 4 ส่วนงาน ประกอบด้วย

1) ส่วนบริหารและธุรการ

2) ส่วนคลังและพัสดุ

3) ส่วนแผนและสารสนเทศ

4) ส่วนโสตฯและห้องประชุม