แบบการจัดซื้อโดยวิธีตกลงราคา  (การจัดทำเอง)                                                                                                                           โรงเรียน...............................................  วันที่................................................

ตอน 1     รายงานขอซื้อวัสดุเพื่อจัดทำเอง                 

      ข้อ 1. ด้วยโรงเรียน...........................................................มีความจำเป็นที่จะต้องซื้อวัสดุโดยวิธีตกลงราคาเพื่อจัดทำเองตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี   ว่าด้วยการพัสดุ  พ.ศ. 2535  และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ 15 ข้อ 19 และข้อ 39      โดยมีรายละเอียด ดังนี้         

 1.1 เหตุผลและความจำเป็นที่ต้องซื้อ   (ระบุงานที่จะจัดทำเอง).......................................

1.2 กำหนดเวลาที่ต้องการใช้ภายใน.................วัน         

1.3 รายละเอียดพัสดุที่ต้องซื้อ จำนวน....................รายการ    เป็นเงิน...........................บาท (รายละเอียดดังแนบ)

ข้อ 2. ข้อเสนอเพื่อพิจารณา                    ข้อ 3  ความเห็นของเจ้าหน้าที่การเงิน

2.1  ให้ความเห็นชอบตามนัย  ข้อ 29      ตรวจสอบงบประมาณแล้ว    (    )   มี    (     )  ไม่มี    2.2  ให้ทำใบสั่งซื้อตามนัยข้อ  138 (1)    แผนงาน......................งาน/โครงการ.....เงินอุด

                                                                  หนุน ระดับ......................จำนวนเงิน.....บาท

2.3  แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุและตรวจการปฏิบัติงาน     (1) .........................................ตำแหน่ง...........ประธานฯ        

(2)......................................... ตำแหน่ง...........กรรมการ           จำนวนเงิน....................................................... บาท       (3)......................................... ตำแหน่ง...........กรรมการ                      ลงชื่อ..................................เจ้าหน้าที่การเงิน2.4 แต่งตั้ง.....................................ผู้ควบคุมการจัดทำเอง                              วันที่....................................      (ลงชื่อ).....................................เจ้าหน้าที่พัสดุ                         ข้อ 4.  คำสั่ง      (ลงชื่อ).....................................หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ                             -  เห็นชอบ       (ลงชื่อ).....................................รองผู้อำนวยการ                          -   อนุมัติ                                                                                                                                 (ลงชื่อ)...............................................                                                                                                                                                                                                                         (...................................................)  ตอนที่ 2  รายงานผลการตรวจรับและขออนุมัติเบิกจ่ายเงิน                  ผู้อำนวยการโรงเรียน..................................             คณะกรรมการได้ตรวจรับพัสดุตามรายละเอียดด้านหลัง                    วันที่.......................................................ครบถ้วนถูกต้องแล้ว เมื่อวันที่....................................................                        และจะต้องจ่ายเงินให้แก่ผู้ขาย เป็นเงิน...............................บาท  บวกภาษีมูลค่าเพิ่ม.................บาท หักค่าปรับ..........................บาท    หักภาษี ณ ที่จ่าย....................บาท               -  ทราบคงเหลือจ่ายจริง...........................................................................บาท                        - อนุมัติ             จึงเสนอเพื่อทราบผลการตรวจรับและขออนุมัติเบิกจ่ายเงิน                 (ลงชื่อ)................................................. เจ้าหน้าที่พัสดุ                                (ลงชื่อ)................................................(ลงชื่อ)..................................................หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ                    (...............................................) (ลงชื่อ).................................................รองผู้อำนวยการโรงเรียน                ผู้อำนวยการโรงเรียน..........................                                                                                                                               วันที่.......................................... 

รายละเอียดแนบท้ายการซื้อ

 

   ที่

                   รายการขอซื้อ/จ้าง

   จำนวน

   หน่วย

ราคามาตรฐานหรือราคากลางจำนวนเงินที่ขอซื้อ/จ้าง
            
(..........................................................................................)               รวมเงิน 
                                         ลงชื่อ.....................................................เจ้าหน้าที่พัสดุ                                              (......................................................)                                           วันที่.....................................................                                                                    ใบเสนอราคา                                               (       )    ซื้อ                                                                                                                                                             (       )    จ้าง                                                                            วันที่   ..........เดือน.......................พ.ศ. ...........       ข้าพเจ้า  ......................................   มีตำแหน่งเป็น.............................     ตั้งอยู่ ณ เลขที่ .............  หมู่ที่ .............  ตำบล  ........................ อำเภอ  ............................   จังหวัด..................................................โทรศัพท์  ..................    ทะเบียนการค้า........................  เลขประจำตัวผู้เสียภาษี ....................................... ขอเสนอใบเสนอราคาตามรายการต่อไปนี้
ลำดับ       ที่                                   รายการจำนวนราคาหน่วยละจำนวนเงิน
              
                                                                                                                              รวมราคาสินค้า                                                                                                                    จำนวนภาษีมูลค่าเพิ่ม(.................................................................................)                               จำนวนเงินรวมทั้งสิ้น 
 
 
           ราคานี้เสนอยืนอยู่ได้ภายในกำหนด .................................. วัน          รวมทั้งสิ้น เป็นเงิน .........................บาท  (...................................................................................)          กำหนดแล้วเสร็จภายใน...................... วัน  กำหนดส่งของภายใน  .....................วัน

         

ลงชื่อ....................................ผู้ต่อรองราคา                           ลงชื่อ............................................ผู้เสนอราคา  (............................................)                                              (............................................)     เจ้าหน้าที่พัสดุ                                                                                                ผู้จัดการ                                                                  ประทับตราร้าน (ถ้ามี)                              (กรณีซื้อจากบุคคลธรรมดา)ใบสั่งซื้อ   เลขที่.........................../.................                                                    โรงเรียน.............................................................                                                                                             วันที่................เดือน..........................พ.ศ. .....................เรียน     ...................................................              ด้วยโรงเรียน......................................................โดยได้รับมอบอำนาจจาก....................................................ขอตกลงซื้อสิ่งของจากท่าน ตามรายการดังต่อไปนี้
ลำดับที่              รายละเอียดของพัสดุจำนวนหน่วย   หน่วยละ      จำนวนเงิน
          
              รวมเงิน(.......................................................................) 
       
      โดยมีข้อตกลงเกี่ยวกับการซื้อไว้ต่อกันดังนี้1.        ผู้ขายตกลงจะส่งมอบสิ่งของดังกล่าวให้แก่โรงเรียน...........................................................................       ณ........................................................ภายในวันที่...............เดือน................................พ.ศ. ................2.        ถ้าผู้ขายไม่ส่งมอบสิ่งของ      หรือส่งมอบสิ่งของไม่ถูต้องตามรายการ      หรือเวลาที่กำหนดไว้ตาม       ใบสั่งซื้อ โรงเรียนมีสิทธิยกเลิกใบสั่งซื้อนี้ทั้งหมดหรือแต่บางส่วนได้    และผู้ขายยินยอมรับผิดชอบ        ชดใช้ค่าเสียหายอันเกิดจากการที่ผู้ขาย    ผิดข้อตกลงตามใบสั่งซื้อและหรือราคาที่เพิ่มขึ้นจากราคาที่            กำหนดไว้ในข้อตกลงนี้ เนื่องจากการซื้อใหม่ให้แก่โรงเรียน3.   ในกรณีผู้ขายส่งของล่วงพ้นกำหนดก็ดี            หรือโรงเรียนใช้สิทธิบอกเลิกใบสั่งซื้อเมื่อพ้นกำหนด      ส่งของแล้วก็ดี    ผู้ขายยินยอมให้โรงเรียนปรับเป็นรายวัน     ในอัตราร้อยละ    0.2   ของราคาสิ่งของ     ที่ยังไม่ได้รับมอบ   นับจากวันถัดจากวันครบกำหนดจนถึงวันที่ผู้ขายได้นำสิ่งของมาส่งให้จนถูกต้อง                   ครบถ้วน หรือวันบอกเลิกใบสั่งซื้อ                                         (ลงชื่อ)..........................................ผู้ซื้อ                                               (...........................................)                                               หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุข้าพเจ้า........(ชื่อบุคคลธรรมดา)...................อยู่บ้านเลขที่................ตำบล/แขวง...........................อำเภอ/เขต.....................................จังหวัด................................เลขทะเบียนพานิช...............................................              เลขประจำตัวผู้เสียภาษี.........................ตกลงขายสิ่งของตามรายการ  ราคาและเงื่อนไขดังกล่าวข้างต้น                                                    (ลงชื่อ)..........................................ผู้ขาย