ม.ข มุ่งสู่มหาวิทยาลัยแห่งการวิจัย

 ๒๕ มกราคม เป็นวันสถาปนามหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นอีกวาระหนึ่งที่พวกเราชาว "สีอิฐ" จะได้นำเสนอ" ผลงานคุณภาพ"สู่สายตาประชาชน ครู อาจารย์ นักเรียน และ ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง

 ภาพการเตรียมงาน วงดนตรีไทยใน พิธีเปิด

เชิญครับ " ชม เชียร์ ช็อบ เพื่อ วิชาชีพ และ ชีวิตที่ดี ชุมชน(วิชาการ) ชาติ จะได้พัฒนา

เรียนเชิญ ครับ

JJ