การเรียนรู้ที่ Canadian Imperial Bank of Commerce

     Canadian Imperial Bank of Commerce (CIBC) เป็นสถาบันที่ให้บริการทางด้านการเงิน และเป็นผู้นำด้านธุรกิจบัตรเครดิตและพีซีแบงค์กิ้ง (PC Banking) ระดับโลก มีพนักงานมากกว่า 47,000 คน มีลูกค้ารายย่อยกว่า 6.5 ล้านคน และมีลูกค้าที่เป็นองค์กรธุรกิจ 10,000 ราย โดยในแต่ละปีบริษัทจะลงทุนไปกับการพัฒนาบุคลากรกว่า 40 ล้านดอลล่าร์สหรัฐ CIBC ได้พยายามอย่างยิ่งที่จะพัฒนาเครื่องมือ และเทคนิคสำหรับเก็บกักทุนปัญญาที่จะเป็นสิ่งรับประกันถึงความสำเร็จของบริษัท ซึ่งเกณฑ์ในการวัดความสำเร็จของบริษัทนี้ก็คือ อัตราการเรียนรู้ของบุคคล ทีมและของบริษัททั้งหมด โดยต้องเท่ากับหรือมากกว่าอัตราเร็วของการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมภายนอก รวมทั้งสร้างสัมพันธภาพ และการฝึกฝนความเป็นผู้นำ

     จุดมุ่งหมายของการจัดการความรู้ทั้งหมดของ CIBC ก็คือ เพื่อปรับปรุงสินค้าและบริการให้ดีขึ้น โดยมีการเก็บรวบรวมความรู้จากทั้ง 3 ระดับ (บุคคล ทีมและองค์กร) ของการเรียนรู้

      จากการศึกษาจากตัวอย่างของบริษัท Canadian Imperial Bank of Commerce (CIBC) หลังจากที่ได้นำองค์ความรู้มาปรับใช้ในองค์กร พอจะสรุปสิ่งที่เกิดขึ้นต่างๆ เหล่านี้ได้ คือ

ปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้น

1. การมุ่งความสนใจไปที่ความรู้เพียงอย่างเดียว อาจจะ " ปิดกั้นการคิดแบบดั้งเดิม" ได้ หรือขณะเดียวกันก็อาจทำให้เกิดความสงสัยต่อองค์กรแบบดั้งเดิมด้วย

2. พนักงานส่วนใหญ่จะเก็บความรู้ไว้ และนำมาใช้บางโอกาส หรือแทบจะไม่มีการแบ่งปันความรู้แก่กันภายในองค์กร

3. ทัศนคติในแง่ลบของพนักงาน เช่น พวกเขามักคิดว่าหากคนอื่นๆ ในบริษัทรู้ในสิ่งเดียวกับที่ตนรู้ แล้วตนจะมีค่าต่อองค์กรได้อย่างไร ทั้งที่จริงๆ แล้วความรู้นั้นอาจเป็นเพียงความรู้แค่บางส่วนหรือล้าสมัยไปแล้วก็เป็นได้

ข้อแนะนำในการแก้ไขปัญหา

1. องค์กรต้องล้างความคิดเดิมๆ เพื่อให้เกิดการเรียนรู้และการจัดการกับความรู้ภายในองค์กร

2. สร้างวัฒนธรรมแห่งความรู้ ซึ่งไม่ได้เกิดขึ้นได้ด้วยคำสั่งที่เป็นลายลักษณ์อักษรหรือโดยทันทีทันใด แต่เกิดจากความเชื่อและค่านิยมร่วมที่สะสมกันมายาวนาน

3. การเปลี่ยนแปลงด้านระบบการบริหารจัดการ โดยบรรดาผู้จัดการจะต้องเป็นผู้ฝึกสอน เป็นที่ปรึกษา เป็นผู้ให้กำลังใจแก่ทีมของตน แทนการออกคำสั่งและควบคุม

4. ความรู้ควรจะถูกถ่ายโอนจากคนหนึ่งไปยังคนอื่นๆ และมีการประเมินคุณค่าตามความมีประสิทธิผลของมัน ซึ่งก็ขึ้นกับปัญหาที่จะนำเอาความรู้ไปประยุกต์ใช้ และการตรงต่อความต้องการของลูกค้า

5. องค์กรต้องเห็นคุณค่าของความหลากหลาย และมองความคิดรวมถึงความเข้าใจที่ลึกซึ้งว่าไม่ได้เป็นสิ่งที่ขึ้นอยู่กับอายุ ประสบการณ์ เชื้อชาติ แต่อย่างใด

ความสำเร็จที่เกิดขึ้น คือ เพื่อปรับปรุงสินค้า และบริการให้ดียิ่งขึ้น อีกทั้งได้เปลี่ยนแปลงหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้บริหารบางคน องค์กรได้สร้างวัฒนธรรมแห่งความรู้ขึ้นจากเดิมที่ไม่มี โดยอาศัยจากความเชื่อ และค่านิยมร่วมที่สะสมมา

    *แหล่งที่มา : Building the Learning Organization " ผู้เขียน Michael J. Marquardt

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน taew4737503ความเห็น (0)