ความรู้ในความคิดผมนั้นอาจจะไม่ได้อยู่ในตำราเรียนแต่ความรู้อยู่รอบตัวเรา อยู่ที่เราจะสัมผัสความรู้ได้หรือไม่ และจะจัดการกับความรู้ที่ได้สัมผัสนั้นอย่างไร ? ซึ่งความรู้นั้นจะติดตัวเราไปตลอดจนตาย แต่เราควรที่จะถ่ายทอดความรู้นั้นที่เป็นประโยชน์แก่บุคคลที่ต้องการใช้ความรู้นั้น 

คนเราทุกคนมีความรู้ความชำนาญแตกต่างกันไปซึ่งอยู่ที่ใครจะรู้จักจัดการและนำความรู้นั้นมาใช้ประโยชน์กับตัวเองและส่วนรวมมากกว่ากัน ดังนั้นความรู้ที่เรามีอยู่จึงควรที่จะเผยแพร่ กระจายออกไปเพื่อต่อยอดและเกิดประโยชน์มากที่สุด