สรรพสามิตเพื่อสังคม จับมือ 3 สถาบันการศึกษาชั้นนำ ร่วมรณรงค์เด็กและเยาวชน ลด ละ เลิก บุหรี่

http://www.excise.go.th/Document/t13_2548.doc