ขอแนวทางการปฏิบัติการทำงานสู่ชุมชน เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจน