ตัวอย่างแผนการจัดการเรียนรู้

โรงเรียนสตรีวิทยา 

แผนการจัดการเรียนรู้ที่  1

หน่วยการเรียนรู้ที่  1     เรื่อง  ธุรกิจในชีวิตประจำวัน                          เวลาเรียน   1  คาบวิชา  การงานพื้นฐาน    รหัสวิชา      42101,ง42102                         ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  5
ภาคเรียนที่  1 ,2                                                                                     ปีการศึกษา  2550

 1.  สาระสำคัญ

            ธุรกิจเป็นกิจกรรมต่าง         ที่ก่อให้เกิดสินค้าและบริการ เพื่อตอบเสนอความต้องการของ ผู้บริโภคโดยมีจุดมุ่งหมาย   เพื่อแสวงหากำไรจากการประกอบธุรกิจนั้น ๆ  ในขณะเดียวกันธุรกิจจะต้องมีความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค สิ่งแวดล้อม พนักงาน ผู้ถือหุ้น และต่อรัฐบาลและสาธารณชน    โดยทั่วไปธุรกิจแบ่งออกเป็น  5   รูปแบบ ได้แก่ กิจการเจ้าของคนเดียว ห้างหุ้นส่วน บริษัทจำกัด สหกรณ์ และรัฐวิสาหกิจ

 2.  มาตรฐานการเรียนรู้   

        ง 1.1    (1,3, 4 ) ง 1.2  (2,3,4)  ง2.1 (2)    3.1 (1)    4.1  (9,10)                

  3.  มาตรฐานการเรียนรู้ช่วงชั้นข้อ  1.  สามารถวิเคราะห์งาน  วางแผนการดำเนินงาน  ปฏิบัติงานตามแผน  ประเมิน  ปรับปรุง  และพัฒนาการดำเนินงานข้อ  2.  สามารถวิเคราะห์  สังเคราะห์  เลือกสรร  และประยุกต์ใช้ข้อมูลเกี่ยวกับการทำงานจากแหล่ง ความรู้ต่าง ๆข้อ  3.  สามารถวิเคราะห์ปัญหา  สาเหตุของปัญหา  สร้างทาง  เลือกที่หลากหลายในการแก้ปัญหา  ข้อ  4.  ประเมินทางเลือก  ตัดสินใจเลือกทางเลือกที่เหมาะสม  และแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ 4.  ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง            1.  อธิบายความหมาย ประโยชน์ และจุดมุ่งหมายของธุรกิจได้  (K)            2.  จำแนกประเภทของธุรกิจได้  (K)             3.  วิเคราะห์ข้อดีและข้อเสียของธุรกิจรูปแบบต่าง ๆ ได้  (K)             4.  ระบุความรับผิดชอบของผู้ประกอบธุรกิจได้ (K)             5.  มีทักษะในการเลือกรูปแบบของธุรกิจมาใช้ในการประกอบอาชีพได้เหมาะสม (P)             6.  เห็นความสำคัญของงานธุรกิจที่มีต่อการดำรงชีวิตประจำวัน (A)

5.  จุดประสงค์การเรียนรู้

1.       บอกความหมายของธุรกิจได้2.       บอกประโยชน์และความสำคัญของการประกอบธุรกิจ3.       อธิบายประเภทของธุรกิจได้4.       อธิบายคุณสมบัติของนักธุรกิจที่ต้องการประสบความสำเร็จได้5.       มีทัศนคติที่ดีเกี่ยวกับการประกอบอาชีพธุรกิจ6.  สาระการเรียนรู้1.       ความหมายและประโยชน์ธุรกิจ2.       จุดมุ่งหมายของธุรกิจ3.       ประเภทของธุรกิจ ได้แก่ ธุรกิจอุตสาหกรรม ธุรกิจการพาณิชยการ ลุรกิจการบริการ4.  รูปแบบของธุรกิจ 5 รูปแบบ ได้แก่ กิจการเจ้าของคนเดียว ห้างหุ้นส่วน บริษัท              จำกัด สหกรณ์ และ รัฐวิสาหกิจ              5.  ความรับผิดชอบของผู้ประกอบธุรกิจ7.  ชิ้นงาน / หลักฐานการเรียน·       ใบงานที่  1  เรื่อง  ธุรกิจในชีวิตประจำวัน8.  การบูรณาการ-  บูรณาการกับกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (คำศัพท์เกี่ยวกับธุรกิจ)9.  การจัดกิจกรรมการเรียนรู้9.1              การนำเข้าสู่บทเรียน   1.  ครูให้นักเรียนตอบคำถามต่อไปนี้      1.1   การประกอบธุรกิจอะไรบ้างที่นักเรียนสามารถพบเห็นในชีวิตประจำวัน
1.2   นักเรียนคิดว่า ธุรกิจเกี่ยวข้องกับการดำรงชีวิตของตนเองอย่างไรบ้าง
     1.3  นักเรียนอยากจะประกอบธุรกิจหรือไม่ เพราะเหตุใด 2.  ให้นักเรียนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับธุรกิจที่มีอยู่ในชุมชนของตนเอง 9.2    การดำเนินการเรียนการสอน      1.  นักเรียนทำแบบทดสอบก่อนเรียน (หน่วยการเรียนรู้ที่ 1) จำนวน 16 ข้อ เวลา 16 นาที      2.  นักเรียนแบ่งกลุ่ม กลุ่มละ 4-5 คน ช่วยกันศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับความหมาย และประโยชน์ของธุรกิจจากแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ รวมทั้งในใบความรู้ แล้วอภิปราย สรุปร่วมกัน        3.  ครูให้นักเรียนแต่ละกลุ่มระดมความคิดเรื่อง จุดมุ่งหมายของธุรกิจ และบันทีกผล     4.  ครูให้นักเรียนแต่ละกลุ่มดูภาพธุรกิจประเภทต่าง ๆ  ประมาณ 10 ภาพ (ภาพธุรกิจอุตสาหกรรม ธุรกิจพาณิชยกรรม  ธุรกิจบริการ )  แล้วให้นักเรียนแต่ละกลุ่มแยกประเภทของภาพตามความคิดของกลุ่ม พร้อมกับอธิบายเหตุผลประกอบการแบ่งประเภท     5.  นักเรียนแบ่งกลุ่มศึกษาค้นคว้าเรื่อง รูปแบบธุรกิจ แล้วให้แต่ละกลุ่มวางแผนประกอบธุรกิจที่กลุ่มสนใจร่วมกัน นำเสนอแผนการประกอบธุรกิจว่าเป็นธุรกิจประเภทใด รูปแบบธุรกิจเป็นอย่างไร พร้อมกันวิเคราะห์ข้อดีและข้อเสียของรูปแบบ ธุรกิจ และส่งตัวแทนรายงานหน้าชั้นเรียนตามหัวข้อต่อไปนี้
 5.1  ประเภทของธุรกิจ
 5.2  รูปแบบธุรกิจ
5.3   วิเคราะห์ข้อดีและข้อเสีย
6.  นักเรียนรวบรวมข่าวหรือบทความเกี่ยวกับความรับผิดชอบของผู้ประกอบธุรกิจ  ที่ควรมีต่อผู้บริโภค สิ่งแวดล้อม พนักงาน และผู้ถือหุ้น ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มศึกษา วิเคราะห์ และแสดงความคิดเห็น จากข่าวหรือบทความนั้น ๆ   พร้อมกับส่งบทความกลุ่มนำเสนอบทความหน้าชั้นเรียน 9.3  ขั้นสรุป       1.  นักเรียนร่วมกันอภิปรายสรุปความรู้ที่ได้รับจากการศึกษาค้นคว้า
2.  นักเรียนแต่ละกลุ่มส่งตัวแทนนำเสนอผลการศึกษาค้นคว้า และการวิเคราะห์หน้าชั้นเรียน
 9.4    ขั้นฝึกฝนนักเรียนปฏิบัติ   1. นักเรียนแบ่งกลุ่ม กลุ่มละ 4-5 คน ศึกษา ค้นคว้าและวิเคราะห์เกี่ยวกับประโยชน์ จุดมุ่งหมาย  ประเภท รูปแบบของธุรกิจ และความรับผิดชอบของผู้ประกอบธุรกิจ  10.  สื่อ / แหล่งเรียนรู้      -   ใบความรู้เรื่องธุรกิจเบื้องต้น      -   อินเตอร์เน็ตเพื่อการศึกษา  ค้นคว้าหาความรู้เกี่ยวกับการประกอบธุรกิจในปัจจุบัน      -   ห้องสมุดโรงเรียนสตรีวิทยา  11.  กระบวนการวัดผลประเมินผลสิ่งที่จะวัด-    บอกความหมายของธุรกิจได้-    บอกประโยชน์และความสำคัญของการประกอบธุรกิจ-    ทัศนคติที่มีเกี่ยวกับการประกอบอาชีพธุรกิจวิธีการวัดผล-    สังเกตจากการตอบคำถาม  และการร่วมกิจกรรมในระหว่างการเรียนการสอน-    สังเกตจากพฤติกรรมในระหว่างการเรียนการสอน-    ใช้แบบทดสอบเครื่องมือวัดผลประเมินผล   -   ใบงานที่  1  เรื่องความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับธุรกิจ เกณฑ์การวัดผล / ประเมินผล    -  ได้คะแนนจากการทดสอบไม่น้อยกว่า      %  ถือว่าผ่าน   -   ได้คะแนนจากการปฏิบัติงานและตรวจผลงานไม่น้อยกว่า       %   12.  กิจกรรมเสนอแนะ                ให้นักเรียนไปศึกษาค้นคว้าหาข้อมูลจากหนังสือ  หรืออินเตอร์เน็ตเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจในปัจจุบันแล้วนำข้อมูลที่ได้มาแลกเปลี่ยนความรู้กับเพื่อน    ในชั้นเรียนความคิดเห็นของผู้บังคับบัญชา................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ลงชื่อ.............................................................                                                                  (...............................................................)ตำแหน่ง...........................................................
13.  บันทึกหลังการสอน
ปัญหา /  อุปสรรค ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ข้อเสนอแนะ / แนวทางแก้ไข................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ลงชื่อ............................................................                                                                                    (............................................................)ตำแหน่ง......................................................                                                                                  วันที่..............เดือน.....................พ.ศ.............