แผนการจัดการเรียนรู้

เรื่อง ธุรกิจในชีวิตประจำวัน

ตัวอย่างแผนการจัดการเรียนรู้

โรงเรียนสตรีวิทยา 

แผนการจัดการเรียนรู้ที่  1

หน่วยการเรียนรู้ที่  1     เรื่อง  ธุรกิจในชีวิตประจำวัน                            เวลาเรียน   1  คาบ วิชา  การงานพื้นฐาน    รหัสวิชา      42101,ง42102                             ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  5
ภาคเรียนที่  1 ,2                                                                                     ปีการศึกษา  2550

 1.  สาระสำคัญ

            ธุรกิจเป็นกิจกรรมต่าง         ที่ก่อให้เกิดสินค้าและบริการ เพื่อตอบเสนอความต้องการของ ผู้บริโภคโดยมีจุดมุ่งหมาย   เพื่อแสวงหากำไรจากการประกอบธุรกิจนั้น ๆ  ในขณะเดียวกันธุรกิจจะต้องมีความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค สิ่งแวดล้อม พนักงาน ผู้ถือหุ้น และต่อรัฐบาลและสาธารณชน    โดยทั่วไปธุรกิจแบ่งออกเป็น  5   รูปแบบ ได้แก่ กิจการเจ้าของคนเดียว ห้างหุ้นส่วน บริษัทจำกัด สหกรณ์ และรัฐวิสาหกิจ

 2.  มาตรฐานการเรียนรู้   

        ง 1.1    (1,3, 4 ) ง 1.2  (2,3,4)  ง2.1 (2)    3.1 (1)    4.1  (9,10)                

  3.   มาตรฐานการเรียนรู้ช่วงชั้น ข้อ   1.  สามารถวิเคราะห์งาน  วางแผนการดำเนินงาน  ปฏิบัติงานตามแผน  ประเมิน  ปรับปรุง  และพัฒนาการดำเนินงาน ข้อ   2.  สามารถวิเคราะห์  สังเคราะห์  เลือกสรร  และประยุกต์ใช้ข้อมูลเกี่ยวกับการทำงานจากแหล่ง ความรู้ต่าง ๆ ข้อ   3.  สามารถวิเคราะห์ปัญหา  สาเหตุของปัญหา  สร้างทาง  เลือกที่หลากหลายในการแก้ปัญหา  ข้อ  4.  ประเมินทางเลือก  ตัดสินใจเลือกทางเลือกที่เหมาะสม  และแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ 4.  ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง            1.  อธิบายความหมาย ประโยชน์ และจุดมุ่งหมายของธุรกิจได้  (K)            2.  จำแนกประเภทของธุรกิจได้  (K)             3.  วิเคราะห์ข้อดีและข้อเสียของธุรกิจรูปแบบต่าง ๆ ได้  (K)             4.  ระบุความรับผิดชอบของผู้ประกอบธุรกิจได้ (K)             5.  มีทักษะในการเลือกรูปแบบของธุรกิจมาใช้ในการประกอบอาชีพได้เหมาะสม (P)             6.  เห็นความสำคัญของงานธุรกิจที่มีต่อการดำรงชีวิตประจำวัน (A)

5.  จุดประสงค์การเรียนรู้

1.       บอกความหมายของธุรกิจได้ 2.       บอกประโยชน์และความสำคัญของการประกอบธุรกิจ 3.       อธิบายประเภทของธุรกิจได้ 4.       อธิบายคุณสมบัติของนักธุรกิจที่ต้องการประสบความสำเร็จได้ 5.       มีทัศนคติที่ดีเกี่ยวกับการประกอบอาชีพธุรกิจ 6.  สาระการเรียนรู้ 1.       ความหมายและประโยชน์ธุรกิจ 2.       จุดมุ่งหมายของธุรกิจ 3.       ประเภทของธุรกิจ ได้แก่ ธุรกิจอุตสาหกรรม ธุรกิจการพาณิชยการ ลุรกิจการบริการ 4.  รูปแบบของธุรกิจ 5 รูปแบบ ได้แก่ กิจการเจ้าของคนเดียว ห้างหุ้นส่วน บริษัท              จำกัด สหกรณ์ และ รัฐวิสาหกิจ              5.  ความรับผิดชอบของผู้ประกอบธุรกิจ 7.  ชิ้นงาน / หลักฐานการเรียน ·       ใบงานที่  1  เรื่อง  ธุรกิจในชีวิตประจำวัน 8.  การบูรณาการ -  บูรณาการกับกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (คำศัพท์เกี่ยวกับธุรกิจ) 9.  การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 9.1              การนำเข้าสู่บทเรียน     1.  ครูให้นักเรียนตอบคำถามต่อไปนี้      1.1   การประกอบธุรกิจอะไรบ้างที่นักเรียนสามารถพบเห็นในชีวิตประจำวัน
1.2   นักเรียนคิดว่า ธุรกิจเกี่ยวข้องกับการดำรงชีวิตของตนเองอย่างไรบ้าง
     1.3  นักเรียนอยากจะประกอบธุรกิจหรือไม่ เพราะเหตุใด 2.  ให้นักเรียนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับธุรกิจที่มีอยู่ในชุมชนของตนเอง 9.2    การดำเนินการเรียนการสอน      1.  นักเรียนทำแบบทดสอบก่อนเรียน (หน่วยการเรียนรู้ที่ 1) จำนวน 16 ข้อ เวลา 16 นาที      2.  นักเรียนแบ่งกลุ่ม กลุ่มละ 4-5 คน ช่วยกันศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับความหมาย และประโยชน์ของธุรกิจจากแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ รวมทั้งในใบความรู้ แล้วอภิปราย สรุปร่วมกัน        3.  ครูให้นักเรียนแต่ละกลุ่มระดมความคิดเรื่อง จุดมุ่งหมายของธุรกิจ และบันทีกผล      4.  ครูให้นักเรียนแต่ละกลุ่มดูภาพธุรกิจประเภทต่าง ๆ  ประมาณ 10 ภาพ (ภาพธุรกิจอุตสาหกรรม ธุรกิจพาณิชยกรรม  ธุรกิจบริการ )  แล้วให้นักเรียนแต่ละกลุ่มแยกประเภทของภาพตามความคิดของกลุ่ม พร้อมกับอธิบายเหตุผลประกอบการแบ่งประเภท     5.  นักเรียนแบ่งกลุ่มศึกษาค้นคว้าเรื่อง รูปแบบธุรกิจ แล้วให้แต่ละกลุ่มวางแผนประกอบธุรกิจที่กลุ่มสนใจร่วมกัน นำเสนอแผนการประกอบธุรกิจว่าเป็นธุรกิจประเภทใด รูปแบบธุรกิจเป็นอย่างไร พร้อมกันวิเคราะห์ข้อดีและข้อเสียของรูปแบบ ธุรกิจ และส่งตัวแทนรายงานหน้าชั้นเรียนตามหัวข้อต่อไปนี้
 5.1  ประเภทของธุรกิจ
 5.2  รูปแบบธุรกิจ
5.3   วิเคราะห์ข้อดีและข้อเสีย
6.  นักเรียนรวบรวมข่าวหรือบทความเกี่ยวกับความรับผิดชอบของผู้ประกอบธุรกิจ  ที่ควรมีต่อผู้บริโภค สิ่งแวดล้อม พนักงาน และผู้ถือหุ้น ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มศึกษา วิเคราะห์ และแสดงความคิดเห็น จากข่าวหรือบทความนั้น ๆ   พร้อมกับส่งบทความกลุ่มนำเสนอบทความหน้าชั้นเรียน 9.3  ขั้นสรุป        1.  นักเรียนร่วมกันอภิปรายสรุปความรู้ที่ได้รับจากการศึกษาค้นคว้า
2.  นักเรียนแต่ละกลุ่มส่งตัวแทนนำเสนอผลการศึกษาค้นคว้า และการวิเคราะห์หน้าชั้นเรียน
  9.4    ขั้นฝึกฝนนักเรียนปฏิบัติ   1. นักเรียนแบ่งกลุ่ม กลุ่มละ 4-5 คน ศึกษา ค้นคว้าและวิเคราะห์เกี่ยวกับประโยชน์ จุดมุ่งหมาย  ประเภท รูปแบบของธุรกิจ และความรับผิดชอบของผู้ประกอบธุรกิจ    10.  สื่อ / แหล่งเรียนรู้       -   ใบความรู้เรื่องธุรกิจเบื้องต้น      -   อินเตอร์เน็ตเพื่อการศึกษา  ค้นคว้าหาความรู้เกี่ยวกับการประกอบธุรกิจในปัจจุบัน      -   ห้องสมุดโรงเรียนสตรีวิทยา  11.  กระบวนการวัดผลประเมินผล สิ่งที่จะวัด -    บอกความหมายของธุรกิจได้ -    บอกประโยชน์และความสำคัญของการประกอบธุรกิจ -    ทัศนคติที่มีเกี่ยวกับการประกอบอาชีพธุรกิจ วิธีการวัดผล -    สังเกตจากการตอบคำถาม  และการร่วมกิจกรรมในระหว่างการเรียนการสอน -    สังเกตจากพฤติกรรมในระหว่างการเรียนการสอน -    ใช้แบบทดสอบ เครื่องมือวัดผลประเมินผล    -   ใบงานที่  1  เรื่องความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับธุรกิจ เกณฑ์การวัดผล / ประเมินผล     -  ได้คะแนนจากการทดสอบไม่น้อยกว่า      %  ถือว่าผ่าน   -   ได้คะแนนจากการปฏิบัติงานและตรวจผลงานไม่น้อยกว่า       %   12.  กิจกรรมเสนอแนะ                 ให้นักเรียนไปศึกษาค้นคว้าหาข้อมูลจากหนังสือ  หรืออินเตอร์เน็ตเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจในปัจจุบันแล้วนำข้อมูลที่ได้มาแลกเปลี่ยนความรู้กับเพื่อน    ในชั้นเรียน ความคิดเห็นของผู้บังคับบัญชา ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ลงชื่อ.............................................................                                                                  (...............................................................)ตำแหน่ง...........................................................
13.  บันทึกหลังการสอน
ปัญหา /  อุปสรรค ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ข้อเสนอแนะ / แนวทางแก้ไข................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ลงชื่อ............................................................                                                                                    (............................................................)ตำแหน่ง......................................................                                                                                  วันที่..............เดือน.....................พ.ศ.............


 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ครูสุรางค์

คำสำคัญ (Tags)#สพท.กทม.2#โรงเรียนสตรีวิทยา ๒#ครูสุรางค์

หมายเลขบันทึก: 131452, เขียน: 25 Sep 2007 @ 09:57 (), แก้ไข: 22 Jun 2012 @ 15:24 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 5, อ่าน: คลิก


ความเห็น (5)

เขียนเมื่อ 
ครูสุรางค์ค่ะ หนูอยากได้แผนคอมพิวเตอร์ค่ะ หนูเขียนไม่ค่อยเป็นเลย อาจารย์ช่วยแนะนำได้มั้ยคะ ขอบคุณค่ะ
เขียนเมื่อ 

สวัสดีค่ะครูสุรางค์ ได้แนวทางการเขียนแผนที่ดีค่ะ จะเอาอย่างบ้างค่ะ

.......
IP: xxx.149.24.129
เขียนเมื่อ 

ตอนนี้ได้เรียนธุรกิจและการผู้ประกอบการอ.ให้หาแผนการตลาดแต่หาแล้วก็ยังไม่เข้าใจ

เลยอยากให้อ.สุรางค์เขียนแผนการตลาดเรื่องขายเสื้อผ้าให้เข้าใจหน่อย

ต้องส่งวันจันทร์นี้ก็ยังไม่เข้าใจเลย ช่วยหน่อย

ครูณุ
IP: xxx.25.125.119
เขียนเมื่อ 

อาจารย์ครับ พอดีผมเพิ่งจะได้บรรจุเป็นครูผู้ช่วย ได้รับมอบหมายให้สอนวิชางานธุรกิจ ม.๒ ครับ พยายามเขียนแผนการสอนแต่เขียนไม่ค่อยได้และสมศ.จะมาประเมินเดือนหน้านี้ จึงอยากขอความกรุณาอาจารย์ช่วยเสนอแนะหรือมีตัวอย่างแผนการสอนวิชานี้หรือเปล่าครับ จะเป็นพระคุณอย่างสูงครับอาจารย์ 0815263829

นางปัตมา แก้วมณี
IP: xxx.206.131.64
เขียนเมื่อ 

อาจารย์ค่ะ ก่อนหน้านี้ดิฉันทำงานสำนักงาน และได้ลงมาสอนวิชางานธุรกิจครั้งแรกภาคเรียนที่1/54 เนื่องจากปัญหาสุขภาพ ดิฉันจึงอยากจะขอรบกวนอาจารย์ส่งตัวอย่างแผนการสอนวิชานี้ จักเป็นพระคุณอย่างสูง