Contact

วงจรสี

  วงจรสี  

วงจรสี

การใช้วงจรสี นั้นในการสร้างงานศิลปะเราจะต้องรู้จักการใช้วงจรสี

หากเราไม่ทำการศึกษาวงจรสี และเทคนิคต่างๆในการใช้สี

ไม่ว่าจะเป็นการใช้สีโทนร้อน เย็น

การใช้สีตรงข้าม ก็จะทำให้เราพัฒนาในการระบายสีได้ช้า

ควรทำการศึกษาวงจรสีก่อนทำการฝึกระบายสี

Posted in Gotoknow GotoKnow By 

Post ID: 131192, Created: , Updated, , License: All Rights Reserved, Read: Click

Tags #วงจรสี

Recent Posts 

Comments (0)