เรียนผู้อำนวยการกอง/เลขานุการ คณะ/ศูนย์ สำนัก และสถาบัน สังกัดมหาวิทยาลัยขอนแก่น

พิจารณาส่งตัวแทน หรือท่าน ร่วมworkshop การเขียนบล็อกเพื่อสนับสนุนการบริหาร

จัดการความรู้(KM)ของหน่วยงาน จำนวน 2 รุ่นๆละ 40 คน ณ.อาคารวิชาการ ชั้น4

ห้องปฎิบัติการคอมพิวเตอร์ กำหนดจัด เลื่อนเป็น มีนาคม 2549 รุ่น1เวลา9.00-12.00

รุ่น2 เวลา13.00-16.30 น.วันที่แน่นอนขอเช็คห้องLabคอมฯก่อนครับ (เพราะเลื่อนการอบรมจาก

เดือนกุมภาพันธ์ เป็น เดือนมีนาคม ครับ)

              พิชัย เล่งพานิชย์

              ศูนย์บริการวิชาการ

                25 มค.2549