ในช่วงสัปดาห์สุดท้ายของเดือนมกราคมที่ผ่านมา  ทีมงาน "ไอ_โซ่" ที่ไม่ใช่ "ไฮโซ"  ก็ได้ออกปฏิบัติการเยี่ยมห้องแล็บต่างๆที่ขอรับการประเมินมาตรฐาน ISO15189 ในหัวข้อคุณภาพห้องปฏิบัติการ อาชีวอนามัย สถานที่และสิ่งแวดล้อม (ทีมงานก็มีคุณปนัดดา  คุณชวดี  อ.มุกดา และคุณจินตนา)  การเข้าติดตามงานก็โดยการจัดตารางนัดหมายกับหน่วยงานที่ขอรับการประเมิน ได้แก่ 1) จุลชีววิทยา  2)จุลทรรศน์ศาสตร์  3)ธนาคารเลือดฯ  4)เซลล์วิทยา 5)ภูมิคุ้มกันฯ 6)โลหิตวิทยา และ7)เคมีคลีนิค  โดยขอความร่วมมือให้ผู้เกี่ยวข้องที่ต้องมานั่งคุยกัน ก็คือ หัวหน้าหน่วย หัวหน้างาน ผู้จัดการคุณภาพ ผู้จัดการด้านเทคนิควิชาการ และกรรมการอาชีวอนามัยของหน่วยงาน 
      เวลาที่ใช้ในการพูดคุยกันก็ประมาณ 30-45 นาทีของงานคุณภาพ และอีก 30 นาทีของงานอาชีวอนามัย ต้องขอขอบคุณทุกหน่วยงานที่ได้ให้ความร่วมมือกับทีมงาน "ไอ_โซ่" เป็นอย่างดี บรรยากาศในการพูดคุยเป็นแบบ "สุนทรียสนทนา" และ "แลกเปลี่ยนเรียนรู้"  เพราะทุกคนไม่ใช่ผู้รู้ทุกเรื่อง  แต่ ทุกคนมีเป้าหมายเดียวกันคือต้องการพัฒนาคุณภาพห้องปฏิบัติการให้ตรงตามข้อกำหนดของมาตรฐาน ISO15189  เราได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความคิดเห็น  ได้ไอเดียดีๆ ที่น่าสนใจ ได้รับคำแนะนำจากผู้รู้  ผู้มีประสบการณ์ และข้อเสนอแนะอีกมากมาย  เพื่อนำมาประเมินและเตรียมความพร้อมในการขอรับรองมาตรฐานกลางปี 49 นี้ ต่อไป
     บันทึกต่อจากนี้ไป ก็คงเป็นการเล่าสู่กันอ่าน ในประเด็นต่างๆที่ทีมงานไอโซ่เก็บเกี่ยวมาได้จากกิจกรรมเชิงรุกครั้งนี้ค่ะ