"รวมบริการ ประสานภารกิจ" ปรัชญาการทำงานสู่ความเป็นเลิศของ วลัยลักษณ์

ปัจจัยที่สำคัญที่จะนำองค์กรใดองค์กรหนึ่งไปสู่ความเป็นเลิศ คือ คุณภาพ และ ประสิทธิภาพ ดังนั้น การรวมบริการ ประสานภารกิจ ของวลัยลักษณ์ จึงต้อง เป็นการรวมบริการที่มีคุณภาพ และมีประสิทธิภาพในการประสานภารกิจ
บันทึกนี้เป็น บันทึกที่ผมอยากจะถ่ายทอดทัศนะของผมที่มีต่อปรัชญาการทำงานของวลัยลักษณ์ที่ว่า "รวมบริการ ประสานภารกิจ" ปรัชญานี้ได้ถูกถ่ายทอดและวางรากฐานไว้โดยท่าน ศ.ดร.วิจิตร ศรีสะอ้าน อดีตผู้ก่อตั้งและอธิการบดีท่านแรกของวลัยลักษณ์ ในทัศนะของผมคิดว่า หากเราจะมองปัจจัยที่สำคัญที่จะนำองค์กรใดองค์กรหนึ่งไปสู่ความเป็นเลิศ เรามักจะพูดถึงใน 2 ปัจจัยเสมอ คือ คุณภาพ และ ประสิทธิภาพ ซึ่งทั้ง 2 ปัจจัยนี้จะต้องมีความสมดุลซึ่งกันและกัน จึงทำให้องค์กรไปสู่ความเป็นเลิศได้ หากเราเน้นที่ คุณภาพ โดยมีการใช้ทรัพยากรอย่างไม่คุ้มค่าหรือไม่มีประสิทธิภาพองค์กรก็จะอยู่ไม่ได้  ในขณะเดียวกันถ้าเราเน้นที่ ประสิทธิภาพ จนทำให้ขาดคุณภาพองค์กรก็จะอยู่ไม่ได้เช่นกัน ดังนั้น ทำอย่างไรที่เราจะสามารถสร้างความสมดุลใน 2 ปัจจัยนี้ให้ได้สมดุลที่สุด แนวคิดในการ รวมบริการ ประสานภารกิจ ของวลัยลักษณ์ จึงมุ่งที่จะสร้างความสมดุลในทั้ง 2 ปัจจัยนั่นเอง   กล่าวคือ ในงานบริการต่าง ๆ ที่มีการจัดบริการในลักษณะเดียวกันของมหาวิทยาลัย ก็จะถูกรวมเป็นที่เดียวกันทั้งหมด เพื่อให้เกิดการใช้ทรัพยากรต่างๆ อย่างมีประสิทธิภาพ และสะดวกต่อการกำหนดมาตรฐานงานและการควบคุณภาพ เช่น งานบริการเกี่ยวกับการลงทะเบียนเรียน ก็จะรวมไว้ที่ศูนย์บริการการศึกษาที่เดียว งานบริหารพัสดุก็จะถูกรวมไว้ที่ส่วนพัสดุ งานการเงินก็จะถูกรวมไว้ที่ส่วนการเงิน งานบริการยานพาหนะก็จะถูกรวมไว้ที่งานยานพาหนะของส่วนอาคารสถานที่ งานบริการด้านคอมพิวเตอร์ก็จะถูกรวมไว้ที่ศูนย์คอมพิวเตอร์ เป็นต้น เหล่านี้คือ ความหมาย ของการรวมบริการ ด้วยเหตุนี้ หน่วยงานบริการต่างๆ ของวลัยลักษณ์ จึงต้องมุ่งเน้นการทำงานที่คำนึงถึงความพึงพอใจของผู้รับบริการเป็นหลัก ดังนั้นเราจะเห็นว่า เวลาวลัยลักษณ์เรามีกิจกรรมอะไร หน่วยงานบริการต่างๆ ก็จะเข้ามาร่วมไม้ร่วมมือกันทำงานตามความถนัดในบริการที่ตนทำอยู่โดยมีเป้าหมายในการทำภารกิจร่วมกัน จึงทำให้การจัดกิจกรรมต่างๆ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ ลักษณะเช่นนี้ ก็คือ การประสานภารกิจ นั่นเอง และผลจากการประสานภารกิจที่ผ่านมาทำให้กิจกรรมต่างๆ ของวลัยลักษณ์เป็นที่ประทับใจกับผู้พบเห็นเสมอ อย่างเช่น หลายครั้งที่เรากิจกรรมใหญ่และต้องใช้ยานพาหนะจำนวนมาก วลัยลักษณ์มักจะได้รับคำชมเสมอเกี่ยวกับความพร้อมในเรื่องการบริการพาหนะ เป็นต้น และถ้าจะถามผมว่า KM จะช่วยอะไรในเรื่องปรัชญาการทำงาน แบบรวมบริการประสานภารกิจ  ผมก็อยากจะเชิญชวนพวกเราในหน่วยงานบริการต่าง ๆ ลองเรียนรู้และเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรม KM ของวลัยลักษณ์เราดู หรือจะลองนำเครื่องมือ KM ไปทดลองทำดูในหน่วยงานของพวกเรา ก็ติดต่อที่งาน OD ได้นะครับ และผมเชื่อมั่นเหลือเกินว่า พวกเราจะมีการ วมบริการที่มีคุณภาพ และมีประสิทธิภาพในการประสานภารกิจ อย่างแน่นอน หากพวกเรามีความเห็นในเรื่องนี้อย่างไร ผมอยากจะขอเชิญชวนให้มาร่วมกันแสดงความคิดเห็นหน่อยนะครับ ขอบคุณมากครับ 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน KM ใน ม.วลัยลักษณ์ความเห็น (0)