หนังสือเล่มเล็ก

หนังสือเล่มเล็กส่งเสริมพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ

นวัตกรรม หนังสือเล่มเล็กส่งเสริมการพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ

ผู้จัดทำได้แต่งเรื่องจากประสบการณ์ของนักเรียนที่ทางโรงเรียนได้นำนักเรียนไปทัศนศึกษา ณ  สวนสัตว์สงขลา  โดยต่อยอดจากนวัตกรรม เปิดโลกทัศน์  ปีการศึกษา  2549  ซึ่งมีชื่อเรื่องว่า   Animals  in the zoo.  เพราะจากการศึกษาสภาพปัญหาเกี่ยวกับการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษ  พบว่านักเรียนยังขาดทักษะในการค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเองและบางส่วนยังไม่มีนิสัยรักการอ่าน   และนักเรียนส่วนใหญ่ยังมีสมรรถภาพในการอ่านไม่ดีพอ   ดังนั้นผู้จัดทำได้จัดทำหนังสือเล่มเล็กขึ้นเพื่อส่งเสริมให้นักเรียนเกิดทักษะในการอ่าน  และมีนิสัยรักการอ่านมากยิ่งขึ้น

วัตถุประสงค์1.  เพื่อศึกษาผลการใช้หนังสือเล่มเล็กส่งเสริมทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ2.  เพื่อให้นักเรียนเกิดความสนุกสนานเพลิดเพลิน  3.  เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีนิสัยรักการอ่าน       
         4.  เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์
เป้าหมาย1.  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  โรงเรียนบ้านกอแลบีเละ  จำนวน  19   คน  มีการพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษดีขึ้น

2.  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  โรงเรียนบ้านกอแลบีเละ  จำนวน  19   คน  เกิดความสนุกสนานเพลิดเพลิน รู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์และมีนิสัยรักการอ่าน   

ขั้นตอนการจัดกิจกรรม  3   ขั้นตอน  ดังนี้ 1.  จัดทำหนังสือเล่มเล็ก 2.  จัดทำแบบทดสอบ และแบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียน 3.  จัดทำแผนการเรียนรู้การเก็บรวบรวมข้อมูล                   1.นำแบบทดสอบไปทดสอบนักเรียนก่อนเรียน (Pre-test)                   2.นำหนังสือเล่มเล็กไปใช้ประกอบแผนการจัดการเรียนรู้ เป็นเวลา    5   ชั่วโมง                   3.นักเรียนทำแบบฝึกหัดท้ายเล่ม                  4.นำแบบทดสอบไปทดสอบนักเรียนหลังเรียน (Post-test)                   5.นำแบบสอบถามความคิดเห็นไปสอบถามนักเรียนผลการพัฒนา1. จากการวิเคราะห์ผลการทำแบบฝึกหัดท้ายบท  พบว่าโดยรวมนักเรียนสามารถทำแบบฝึกหัดได้คะแนนเฉลี่ย  69.43  จากคะแนนเต็ม  26  คะแนน                  2. จากการทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียนพบว่านักเรียนมีการพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ ดีขึ้น     โดยก่อนเริ่มเรียนได้ค่าเฉลี่ย   5.15      และเมื่อผ่านการจัดกิจกรรมส่งเสริมการพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษจากหนังสือเล่มเล็ก   นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์หลังเรียนได้ค่าเฉลี่ย   7.52      3. จากผลการประเมินความคิดเห็นของนักเรียนพบว่า หนังสือเล่มเล็กส่งเสริมการพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ  เรื่อง  Animals  in  the zoo. สามารถช่วยพัฒนาการอ่าน   ช่วยเสริมสร้างทักษะการอ่านนักเรียนได้รับประโยชน์  มีความสนุกสนานเพลิดเพลิน   และมีนิสัยรักการอ่าน

 

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน หนังสือเล่มเล็กพัฒนาทักษะการอ่าน

คำสำคัญ (Tags)#ภาษาอังกฤษ#หนังสือเล่มเล็ก#โรงเรียนบ้านกอแลบีเละ#สุวิมล มหะมะ#นวัตกรรม สพท. ปัตตานี เขต 1

หมายเลขบันทึก: 129301, เขียน: 18 Sep 2007 @ 13:37 (), แก้ไข: 23 Jun 2012 @ 18:20 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 2, อ่าน: คลิก


ความเห็น (2)

ครูก้อง
IP: xxx.53.157.62
เขียนเมื่อ 

good

ครูวิ
IP: xxx.26.24.237
เขียนเมื่อ 

เนื้อหาดีมากค่ะ