จากสภาพปัญหาในการจัดการเรียนการสอนวอลเล่ย์บอลในโรงเรียนขนาดเล็ก พบว่าประสบปัญหาในการจัดทีมแข่งขันเพราะจำนวนตัวผู้เล่นมีจำนวนน้อย มีผู้เล่นไม่ครบทีม หรือเมื่อจัดรวมทีมได้แล้ว ก็จะเป็นทีมที่ขาดประสิทธิภาพ  จึงได้คิดค้นรูปแบบการเล่นที่ลดจำนวนตัวผู้เล่นให้น้อยลง และปรับเปลี่ยนกฎกติกาเพื่อให้สอดคล้องและเหมาะสมกับจำนวนตัวผู้เล่นและเพื่อให้มีความสนุกสนานตื่นเต้น เร้าใจ จึงได้เกิดเป็นการเล่นวอลเล่ย์บอล 3 คน

และได้ทำการศึกษาในรูปแบบของการทำโครงงานวอลเล่ย์บอล 3 คน และการทำวิจัยในชั้นเรียน  โดยจัดทีมผู้เล่นเป็น 3 ทีม จากนักเรียนจำนวน 3 ห้องเรียน
                   1. ทำการศึกษาโดยการจัดการแข่งขันและบันทึกข้อมูล


                   2. เลือกทีมที่อ่อนที่สุดมาฝึกซ้อมโดยการเล่นวอลเล่ย์บอล 3 คน ส่วนทีมอันดับ 1 และ 2 ฝึกซ้อมโดยการเล่นวอลเล่ย์บอล 6 คน  ปกติ
                   3. เมื่อทำการฝึกตามระยะเวลาที่กำหนดก็จัดให้มีการแข่งขันวอลเล่ย์บอล 6 คน เพื่อศึกษาพัฒนาการของแต่ละทีม

สรุปผล

ทีมที่ผ่านการฝึกเล่นวอลเล่ย์บอล 3 คน มีพัฒนาการที่ดีขึ้นมากกว่าอีกสองทีม  มีความคล่องแคล่วและมีทักษะที่ดีขึ้น
นวัตกรรมที่ได้จากการศึกษา

1. รูปแบบการเล่นวอลเล่ย์บอล 3 คน

2. กฎกติกาเพิ่มเติม