โครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์  

โครงงานวิทยาศาสตร์     ประเภททดลอง  ระดับช่วงชั้นที่ 4 

ชื่อโครงงาน   เร่งการออกตาดอกกล้วยไม้ช้างกระด้วยสารสกัดจากธรรมชาติ  

คณะผู้จัดทำ                      

 1.   นายณัฐพล    พุ่มอิ่ม                                               

 2.   นางสาวชไมพร  พรมมี                                                 

 3.  นางสาวรานี    ยิ้มประดิษฐ์  

ครูที่ปรึกษาโครงงาน       ว่าที่ ร.ต ศิริวัฒน์   ทัดเที่ยง โรงเรียนบ้านกร่างวิทยาคม    อำเภอเมือง  จังหวัดพิษณุโลก   ****************************************************************************** บทคัดย่อ

ในปัจจุบันกล้วยไม้เป็นไม้ดอกที่มีความสำคัญต่อเศรษฐกิจของประเทศอย่างมาก มีการนำส่งออกปีละหลายล้านบาท  ในแต่ละสายพันธุ์  โดยเฉพาะพันธุ์ช้างกระเป็นกล้วยไม้ป่าที่มีกลิ่นหอมมาก  จึงเป็นที่นิยมปลูกกันอย่างแพร่หลาย และราคาค่อนข้างแพง  ทางเกษตรกรผู้ปลูกกล้วยไม้จึงต้องซื้อปุ๋ยเคมีมาเพื่อฉีดเร่งการออกตาดอกของกล้วยไม้ช้างกระให้ออกตาดอกเร็วๆแต่เนื่องจากปุ๋ยเคมีมีราคาค่อนข้างแพง สมาชิกในกลุ่มซึ่งเป็นผู้ปลูกกล้วยไม้ช้างกระจึงเกิดแนวความคิดที่จะนำพืชในธรรมชาติที่อยู่รอบๆบ้านสมาชิกได้แก่  ขมิ้นชัน  อัญชัน  โด่ไม่รู้ล้ม  ใบพลู   มาสกัดเป็นสารจาก ธรรมชาติเพื่อเร่งการออกตาดอกของกล้วยไม้ช้างกระ   ให้ออกเร็วขึ้นและลดต้นทุนการผลิต  และไม่เกิดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อมอีกด้วย 

วิธีการดำเนินการทดลอง  ดังนี้

ตอนที่  1   เพื่อเปรียบเทียบจำนวนการออกตาดอกกล้วยไม้ช้างกระตามอัตราส่วนความเข้มข้นที่เท่ากันของสารสกัดธรรมชาติในแต่ละชนิด  

ตอนที่  2   เพื่อเปรียบเทียบจำนวนการออกตาดอกกล้วยไม้ช้างกระ  ตามอัตราส่วนความเข้มข้นที่แตกต่างกัน  ของสารสกัดธรรมชาติที่ดีที่สุดของข้อที่1

ตอนที่  3   เพื่อเปรียบเทียบจำนวนการออกตาดอกกล้วยไม้ช้างกระตามอัตราส่วนความเข้มข้นที่เท่ากัน   ระหว่าง สารสกัดจากธรรมชาติที่มีความเข้มข้นดีที่สุดในข้อ2  กับ  ปุ๋ยเคมีเร่งดอก

ผลการทดลอง    

ตอนที่  1 พบว่า  สารสกัดจากธรรมชาติดอกอัญชันมีค่าเฉลี่ยการออกตาดอกกล้วยไม้ช้างกระ  0.2 ตาขมิ้น  0.4 ตา,  ใบพลู 1.0 ตา,  และโด่ไม่รู้ล้ม 0.6 ตา ส่วนควบคุม 0.2 ตา

ตอนที่  2 พบว่า  อัตราส่วนความเข้มข้นของสารสกัดจากธรรมชาติ ใบพลู 100 : 1000 มีค่าเฉลี่ยการออกตาดอกกล้วยไม้ช้างกระ 1.0 ตา  200  : 1000  1.2 ตา  , 300  :  1000  1.4 ตา และ 400  :  1000  2.0 ตา

ตอนที่  3 พบว่า  สารสกัดจากธรรมชาติใบพลู อัตราส่วนความเข้มข้น  400  : 1000 มีค่าเฉลี่ยการออกตาดอกกล้วยไม้ช้างกระ 0.2 ตา   ปุ๋ยเคมีเร่งดอก  1.2  ตา

สรุปผลการทดลองสารสกัดจากธรรมชาติใบพลู อัตราส่วนความเข้มข้น  400  : 1000 มีค่าเฉลี่ยการออกตาดอกกล้วยไม้ช้างกระมากที่สุด                                   *********************************************

รางวัลที่ได้รับ ของโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง เรื่อง  เร่งการออกตาดอกกล้วยไม้ช้างกระด้วยสารสกัดธรรมชาติ                

1. ชนะเลิศโครงงานวิทยาศาสตร์ ระดับช่วงชั้นที่ 4  ในระดับโรงเรียน ปีการศึกษา 2549 เมื่อวันที่  24   มกราคม   2550     โรงเรียนบ้านกร่างวิทยาคม                

2. รองชนะเลิศอันดับ 1   โครงงานวิทยาศาสตร์ สาขาการจัดการเกษตร  งานเกษตรนเรศวร ครั้งที่  6   เมื่อวันที่  22  มิถุนายน  2550  ณ คณะเกษตรศาสตร์  ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม   มหาวิทยาลัยนเรศวร                

3. ชนะเลิศโครงงานวิทยาศาสตร์   ประเภททดลอง  ระดับช่วงชั้นที่ 4  ระดับกลุ่มโรงเรียน เมื่อวันที่  23  มิถุนายน   2550   โรงเรียนจ่านกร้อง  ได้เป็นตัวแทนกลุ่มโรงเรียน

               

4. รางวัลเหรียญเงิน  โครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง  ระดับช่วงชั้นที่ 4  ระดับเขตพื้นที่การศึกษา พิษณุโลก เขต 1  เมื่อวันที่  7  กรกฎาคม  2550   โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคเหนือ  พิษณุโลก

 

                  รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จากคณบดีคณะเกษตรศาสตร์  ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ความรู้วิทยาศาสตร์_2008ความเห็น (1)

มิ้ว
IP: xxx.19.41.187
เขียนเมื่อ 

เป็นโครงงานที่ดีค่ะ