อนุรักษ์น้ำสะแกกรัง

สะแกกรังสายน้ำแห่งชีวิต
จากปัญหาน้ำเสีย และการสะสมของขยะในแม่น้ำสะแกกรังเป็นปัญหาที่มีสำคัญในปัจจุบัน ทำให้การอนุรักษ์และดูแลรักษาแม่น้ำสะแกกรัง จึงเป็นเรื่องที่จำเป็นเร่งด่วนอันดับต้น ๆ ที่หน่วยงานท้องถิ่นและระดับจังหวัดตลอดจน ชาวเมืองอุทัยธานีต้องมีส่วนรับผิดชอบในการอนุรักษ์แม่น้ำสะแกกรังอย่างเต็มที่ และเต็มใจ โดยการอนุรักษ์แม่น้ำสะแกกรังเห็นเป็นรูปร่างในสมัย ผู้ว่าราชการ สุดจิต นิมิตกุล โดยได้เริ่มทำโครงการ สะแกกรังน้ำใส นำเสนอโครงการโดย อำเภอเมืองอุทัยธานี เทศบาลเมืองอุทัยธานี ร่วมกับสาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี ตามนโยบายของผู้ว่าราชการจังหวัดคนดังกล่าวที่ว่า อนุรักษ์ อู่ข้าว อู่น้ำถือว่าปีดังกล่าวเป็นปีแห่งการเริ่มดูแลและอนุรักษ์คุณภาพน้ำแม่น้ำสะแกกรังให้คงอยู่คู่กับบ้านเมืองต่อไป การมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์สายน้ำ ต้องได้ความเอาใจใส่ของประชาชน และ ภาครัฐ คอยมาดูแล เช่น การแข่งขันเรือยาวและแพพื้นบ้านชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพฯ เมื่อ เดือนตุลาคม 2548 ได้ฟื้นฟูประเพณีการแข่งขันเรือยาวและแพพื้นบ้าน เพื่อการอนุรักษ์แม่น้ำสะแกกรังขึ้นมาอีกครั้ง หลังจากที่หายไป กว่า 6 ปี โดยการดำเนินการของจังหวัดอุทัยธานี และองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี เนื่องด้วยจังหวัดอุทัยธานี มีความอุดมสมบูรณ์ไปด้วยทรัพยากรป่าไม้ ซึ่งมีถึงประมาณร้อยละ 40* ของพื้นที่เขตอำเภอเมืองอุทัยธานี บริเวณแม่น้ำสะแกกรัง เป็นบริเวณที่อุดมไปด้วยไม้ไผ่สีสุก ซึ่งชาวบ้านน้ำมาใช้ประโยชน์มากมาย อาทิเช่น ทำเครื่องสาน ที่อยู่อาศัย เรือนแพ จึงจัดการแข่งขันดังกล่าวขึ้นมาอีกครั้ง  ทำให้เกิดการดูแลแม่น้ำสะแกกรังอย่างต่อเนื่องโดยประชาชนและภาครัฐมากขึ้น *เมื่อปี 2536

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ลุ่มน้ำสะแกกรังความเห็น (0)