การใช้แรงงานเด็ก

การใช้แรงงานเด็ก

การใช้แรงงานเด็ก   จุดประสงค์การเรียนรู้

ผู้เรียนสามารถบอกเงื่อนไขการทำงาน   เวลาพัก   การลา  และสิทธิประโยชน์ของลูกจ้างเด็กได้  

การจ้างเด็กอายุต่ำกว่า 15 ปี เป็นลูกจ้าง ห้ามนายจ้างจ้างเด็กอายุต่ำกว่า 15 ปี เป็นลูกจ้าง

การจ้างเด็กอายุต่ำกว่า 18 ปี เป็นลูกจ้าง 1.  นายจ้างต้องแจ้งต่อพนักงานตรวจแรงงานภายใน 15 วัน นับแต่วันที่เด็กเข้าทำงาน และแจ้งการสิ้นสุดการจ้างเด็กนั้นต่อพนักงานตรวจแรงงานภายใน 7 วัน นับแต่วันที่เด็กออกจากงาน 2.  นายจ้างต้องจัดให้ใน 1 วันทำงาน มีเวลาพัก 1 ชั่วโมงติดต่อกัน  หลัง 4 ชั่วโมงแรกของการทำงาน และใน 4 ชั่วโมงนั้น ให้มีเวลาพักย่อยได้ตามที่นายจ้างกำหนด 3.  ห้ามนายจ้างใช้ทำงาน ต่อไปนี้ 3.1  ทำงานในระหว่างเวลา 22.00-06.00 น. (เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากอธิบดี)  ทำงานล่วงเวลา  หรือทำงานในวันหยุด 3.3  งานและสถานที่ ดังต่อไปนี้ งานหลอม เป่า  หล่อ  รีด  หรือ ปั๊มโลหะ งานใช้เลื่อยเดินด้วยพลังไฟฟ้าหรือเครื่องยนต์   งานที่ต้องทำใต้ดิน ใต้น้ำ ในถ้ำ  อุโมงค์  หรือปล่องในภูเขา  งานทำความสะอาดเครื่องจักรหรือเครื่องยนต์ที่กำลังทำงาน  และงานที่ต้องทำบนนั่งร้านที่สูงกว่าพื้นดินตั้งแต่ 10 เมตรขึ้นไป 3.4  งานตามที่กำหนดในกฎกระทรวง  ได้แก่  งานเกี่ยวกับความร้อน ความเย็น ความสั่นสะเทือน เสียง  และแสงที่มีระดับแตกต่างจากปกติ  สารเคมีที่เป็นอันตราย  กัมมันตภาพรังสี  จุลชีวันเป็นพิษ  วัตถุมีพิษ  วัตถุระเบิด หรือวัตถุไวไฟ (เว้นแต่งานในสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง)  งานขับหรือบังคับรถยกหรือปั้นจั่น  และงานอื่น 3.5  สถานที่ตามที่กำหนดในกฎกระทรวง  ได้แก่  โรงฆ่าสัตว์  สถานที่เล่นการพนัน  สถานที่เต้นรำ  รำวง  หรือรองเง็ง  สถานที่ที่มีอาหาร สุรา  น้ำชา  หรือเครื่องดื่มอย่างอื่นจำหน่ายและบริการ โดยมีผู้บำเรอสำหรับปรนนิบัติลูกจ้าง  หรือมีที่สำหรับพักผ่อนหลับนอน หรือมีบริการนวดให้แก่ลูกค้า  และสถานที่อื่น 4.  ห้ามนายจ้างเรียกหรือรับเงินประกันเพื่อการใดๆ จากฝ่ายลูกจ้างซึ่งเป็นเด็ก 5.  ห้ามนายจ้างจ่ายค่าจ้างของลูกจ้างซึ่งเป็นเด็กให้แก่บุคคลอื่น 6.  ห้ามนายจ้างนำเงินหรือผลประโยชน์ใดๆ ที่นายจ้างจ่ายให้กับผู้ใดก็ตามเป็นการล่วงหน้า มาหักจากค่าจ้างของลูกจ้างซึ่งเป็นเด็ก 7.  ลูกจ้างซึ่งเป็นเด็กมีสิทธิลาเพื่อเข้าประชุม สัมมนา รับการอบรม รับการฝึก  หรือลาเพื่อการอื่น  ซึ่งจัดโดยสถานศึกษา หรือหน่วยงานของรัฐ  หรือเอกชนที่อธิบดีเห็นชอบ  โดยแจ้งให้นายจ้างทราบล่วงหน้าโดยชัดแจ้ง   และให้นายจ้างจ่ายค่าจ้างแก่ลูกจ้างเด็กเท่ากับค่าจ้างในวันทำงานตลอดระยะเวลาที่ลา  ไม่เกิน 30 วันต่อปี

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน กฎหมายแรงงาน

คำสำคัญ (Tags)#การใช้แรงงานเด็ก

หมายเลขบันทึก: 126770, เขียน: 10 Sep 2007 @ 12:04 (), แก้ไข: 14 Jun 2012 @ 10:14 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 3, อ่าน: คลิก


ความเห็น (3)

เขียนเมื่อ 
อ่านแล้วได้สาระดีมากค่ะ
เขียนเมื่อ 
อยากอ่านข้อมูลการใช้แรงงานเด็กเพิ่มเติมมากกว่านี้
อุทัยมณี กลิ่นสมบูรณ์
IP: xxx.142.2.78
เขียนเมื่อ 

ขอบคุณมากๆเลยค่ะ เป็นประโยชน์ต่อการใช้เล่าเรียนมากๆเลย