ความรู้เกี่ยวกับทักษะการบริหารตามแนวคิดของ แคทซ์ (Katz)   

          1.   ทักษะ  หมายถึง   ความสามารถในการทำงานได้อย่างคล่องแคล่ว  ว่องไว  รวดเร็ว  ถูกต้อง  แม่นยำ  และความชำนาญในการปฏิบัติจนเป็นที่เชื่อถือและยอมรับของบุคคลทั่วไป

          2 .   การบริหาร   หมายถึง  การดำเนินงานตามภารกิจที่ได้รับมอบหมายจากองค์การ  โดยใช้ทรัพยากรบุคคลและอื่นๆ ที่มีอยู่  โดยผ่านกระบวนการทางการบริหารอย่างมีระบบเพื่อให้การดำเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพ          

        3.   ทักษะการบริหาร  หมายถึง   ความสามารถในการบริหารงานของผู้บริหารตามภารกิจที่ได้รับมอบหมายจากองค์การอย่างรวดเร็วและถูกต้อง  โดยใช้ทรัพยากรบุคคลและอื่นๆ ที่มีอยู่ โดยผ่านกระบวนการทางการบริหารอย่างมีระบบ  เพื่อให้การปฏิบัติงานบรรลุตามวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นที่ยอมรับของคนทั่วไป  ทักษะบริหารตามแนวคิดของแคทซ์  แบ่งออกเป็น  3  ด้าน  คือ  ทักษะด้านความคิดรวบยอด   ด้านมนุษยสัมพันธ์  และด้านเทคนิค          

        4.   ทักษะด้านความคิดรวบยอด (Conceptual  Skills)  หมายถึง  ความสามารถในการมองเห็นภาพรวมของกระบวนการทำงาน  และความสัมพันธ์ของงานในโรงเรียนตลอดจนสามารถคาดคะเนผลของการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในโรงเรียน

          5.   ทักษะด้านมนุษยสัมพันธ์ (Human  Skills)  หมายถึง  ความสามารถในการเข้าใจธรรมชาติของคน  เข้าใจพฤติกรรมของผู้ปฏิบัติงานและเหตุผลในการกระทำของบุคคลเหล่านั้น  สามารถที่จะใช้ถ้อยคำที่เหมาะสมแก่ผู้ร่วมงานเพื่อชักจูงใจให้เขาเหล่านั้นปฏิบัติหรืองดเว้นการปฏิบัติอย่างใดอย่างหนึ่ง  ตามที่ผู้นำต้องการ

        6.   ทักษะด้านเทคนิค (Technical  Skills)  หมายถึง  ความสามารถด้านการทำงาน  มีความรู้ความเข้าใจในงาน  จัดเป็นความสามารถด้านปฏิบัติงานเฉพาะอย่างที่ผู้นำในหน่วยงานจะต้องรู้  แม้จะไม่ได้ลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง  ทักษะหรือความสามารถในด้านนี้หาได้ด้วยการศึกษาอบรม  การฝึกงาน  หรือการเรียนรู้จากประสบการณ์โดยตรงของตนเอง

          จากความรู้เกี่ยวกับทักษะการบริหาร  ผู้บริหารสามารถที่จะนำความรู้ทางด้านทักษะในการบริหาร  มาบริหารงานทางการศึกษาให้เกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น