แบบฟอร์มการเขียนเค้าโครงของโครงงานวิทยาศาสตร์********************************·       ชื่อโครงงาน (ควรเป็นข้อความที่กะทัดรัด  ชัดเจน  สื่อความหมายตรง และมีความเฉพาะเจาะจงว่าจะศึกษาอะไร)………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………·       ชื่อผู้ทำโครงงาน……………………………………………………………………. ·       ชื่อที่ปรึกษาโครงงาน………………………………………………………………… ·       ที่มาและความสำคัญ (อธิบายว่าเหตุใดจึงเลือกทำโครงงานนี้  โครงงานเรื่องนี้มีความสำคัญอย่างไร  มีหลักการหรือทฤษฎีอะไรที่เกี่ยวข้อง )………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………·       จุดมุ่งหมายของโครงงาน (ควรมีความเฉพาะเจาะจงและเป็นสิ่งที่สามารถวัดได้ เป็นการบอกขอบเขตของงานที่ทำได้ชัดเจนขึ้น )………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………·       สมมุติฐานของการศึกษาค้นคว้า (ถ้ามี)  (สมมุติฐาน เป็นคำตอบที่คาดไว้ล่วงหน้า ซึ่งอาจจะถูกหรือไม่ก็ได้  การเขียนสมมุติฐานควรมีเหตุผลคือมีทฤษฎีหรือหลักการทางวิทยาศาสตร์รองรับและที่สำคัญคือเป็นข้อความที่มองเห็นแนวในการดำเนินการทดลองหรือสามารถทดสอบได้)………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………·       วิธีดำเนินงาน-          วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….-          แนวในการศึกษาและทดลอง………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………·       แผนปฏิบัติงาน (อธิบายเกี่ยวกับกำหนดเวลาเริ่มต้นและเวลาเสร็จของการดำเนินการในแต่ละขั้นตอน)………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………·       ผลที่คาดว่าจะได้รับ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………·       เอกสารอ้างอิง……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ตัวอย่างการเขียนเค้าโครงของโครงงานวิทยาศาสตร์ ·       ชื่อโครงงาน       สารขมจากพืชที่กินได้ป้องกันแมลงกัดกินกุหลาบ·       ชื่อผู้ทำโครงงาน……………………………………………………………………. ·       ชื่อที่ปรึกษาโครงงาน………………………………………………………………… ·       ที่มาและความสำคัญ เกษตรกรที่มีอาชีพปลูกไม้ดอกไม้ประดับ ประสบปัญหาเรื่องแมลงกัดกินใบ  ดอก ซึ่งทำให้ต้องใช้สารเคมีในการกำจัดศัตรูพืชจำนวนเพิ่มขึ้น  ทำให้ต้องเพิ่มค่าใช้จ่ายในการดูแล  ต้นทุนสูง  โดยเฉพาะดอกไม้ที่เป็นที่นิยมใช้ในหลายโอกาสเช่น ดอกกุหลาบ  จากการสังเกตในชีวิตประจำวันพบว่า  มีพืชบางชนิดที่แมลงไม่กัดกินและเป็นพืชที่มีรสขม เช่น สะเดา  ขี้เหล็ก  จึงได้ทดลองนำพืชเหล่านี้มาใช้ในการป้องกันแมลง·       จุดมุ่งหมายของโครงงาน1.      เพื่อศึกษาการป้องกันแมลงประเภทกัดกินกุหลาบ2.      เพื่อลดปัญหากุหลาบถูกกัดกินจากแมลง ซึ่งทำให้ผลผลิตลดลง3.      เพื่อลดปริมาณการใช้สารเคมีในการกำจัดแมลง ·       สมมุติฐานพืชที่มีสารขมที่กินได้สามารถป้องกันแมลงกัดกินกุหลาบได้·       วิธีดำเนินงาน-          วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้1. บีกเกอร์ขนาด 1,000   ลูกบาศก์เซนติเมตร    4   ใบ2. แท่งแก้วสำหรับคน    3   อัน3. ผ้าขาวบางขนาด 1x1 เมตร    3   ผืน4. โกร่งบด    1   ชุด5. กุหลาบชนิดเดียวกัน  ที่ปลูกในกระถาง  อายุ     จำนวนใบ  ดอก และ ขนาดต้นเท่า ๆ กัน6. น้ำ   3    ลิตร7. บัวรดน้ำเล็ก ๆ    3   ใบ8. ใบขี้เหล็ก   500  กรัม9. ใบสะเดา    500 กรัม10. ใบบอระเพ็ด  500  กรัม-          แนวในการศึกษาและทดลอง1.      โขลกใบขี้เหล็กให้ละเอียด  แล้วละลายในน้ำปริมาณ  1  ลิตร  แล้วกรองโดยใช้ผ้าขาวบาง  ได้น้ำใบขี้เหล็กเข้มข้นปริมาณ  1  ลิตร ใส่ในบีกเกอร์2.      ทำซ้ำข้อ 1  แต่เปลี่ยนเป็นใบสะเดา  และ ใบบอระเพ็ด   ตามลำดับ 3.      นำน้ำใบขี้เหล็ก  น้ำใบสะเดา  และน้ำใบบอระเพ็ด  ปริมาณอย่างละ  100 ลูกบาศก์เซนติเมตร    เติมน้ำประปาผสมลงไปให้ได้สารละลายน้ำขี้เหล็กปริมาณ  0.5  ลิตร  น้ำใบสะเดา 0.5  ลิตร  และน้ำใบบอระเพ็ด  0.5 ลิตร   แยกสารละลายแต่ละชนิด ใส่ลงในบัวขนาดเล็ก  นำไปรดต้นกุหลาบในตอนเช้าทุกวัน  โดยปฏิบัติดังนี้-          กุหลาบกระถางที่ 1  รดด้วยน้ำใบขี้เหล็ก-          กุหลาบกระถางที่ 2  รดด้วยน้ำใบสะเดา-          กุหลาบกระถางที่ 3  รดด้วยน้ำใบบอระเพ็ด-          กุหลาบกระถางที่ 4  รดด้วยน้ำประปา4.      ดูแลรดน้ำต้นกุหลาบ โดยปฏิบัติตามขั้นตอนในข้อ 3  เป็นเวลา   2สัปดาห์  แล้วสังเกตบันทึกผล                          ·       แผนปฏิบัติงาน1.  เตรียมต้นกุหลาบชนิดเดียวกัน   อายุ  ขนาดของต้น  จำนวนใบ  จำนวนดอกเท่า ๆ กัน  จำนวน  4   กระถาง  โดยใช้เวลาเพาะกุหลาบจากกิ่งตอนประมาณ  2   สัปดาห์2. การเตรียมน้ำจากใบพืชที่มีรสขม คือ ใบขี้เหล็ก  ใบสะเดา  ใบบอระเพ็ดโดยการโขลกใบพืชที่ต้องการให้ละเอียด  แล้วละลายน้ำให้ได้อย่างละ  1  ลิตร  เก็บใส่ในภาชนะที่มีฝาปิด   ล่วงหน้า  1  วัน            3. สังเกตบันทึกผลการกัดกินหรือทำลายต้นกุหลาบจากแมลง  ใช้เวลา  2  สัปดาห์ ·       ผลที่คาดว่าจะได้รับ1.      ได้นำทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์มาใช้ในชีวิตประจำวัน2.      ได้สารละลายจากใบพืชที่มีรสขมซึ่งป้องกันแมลงกุหลาบได้3.      สามารถลดปัญหากุหลาบซึ่งเป็นพืชที่ทำรายได้ดี  ถูกแมลงกัดทำลาย4.      ลดปริมาณการใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืช   ·       เอกสารอ้างอิง (เท่าที่หาได้และอาจหาเพิ่มเติมเพื่อเขียนรายงาน)ขวัญชัย  สมบัติศิริ. ยาฆ่าแมลง    ดร. ภาควิชากีฏวิทยา  มหาวิทยาลัย                              เกษตรศาสตร์ ,2527.  นิจศิริ  เรืองรังสี และคณะ.  พืชสมุนไพร  กรุงเทพมหานคร  :  2534.