ยุทธวิธีการสอนให้คิด

ยุทธวิธีการสอนให้คิด คือ การสอนให้นักเรียนมีทักษะในการคิดเพื่อให้นักเรียนได้แสดงออกในการใช้ความคิด

                 ความสามารถในการคิดของเด็กไทยเราจะมีปัญหาเนื่องจาก  เราสอนให้เด็กไทยคิดน้อย 
สังเกตได้จากการที่เด็กไทยย้ายไปอยู่โรงเรียนนานาชาติ  จะคิดไม่ค่อยออกต่างจากเด็กนานาชาติ  ข้อมูลนี้สามารถ
สอบถามจากครูนานาชาติได้เลย หรือสอบถามจากเจ้าของกิจการที่มีเด็กปริญญาตรีที่ทำงานด้วย ก็ได้  จะมีความสามารถ
ในการคิดแก้ปัญหาได้น้อยมาก  คิดแตกต่างไม่เป็นเลย
       ครูไทยจึงควรได้มีการยุทธวิธีในการสอนให้คิด  เช่น
      1.  การสอนเพื่อให้คิด  ผู้สอนต้องสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ที่ชักชวนให้ผู้เรียนใช้ความคิด   เช่น
              1.1 การถกเถียงเรื่องการโต้วาที ในหัวข้อเรื่องใดเรื่องหนึ่ง  เช่น  เรื่องเกี่ยวกับจริยธรรม  ความดีความชั่ว  เป็นต้น
             1.2 การแก้ปัญหา  โดยสร้างตัวอย่างปัญหาขึ้นมาให้ช่วยกันแก้ปัญหา เช่น การหนีโรงเรียน  การไม่เชื่อฟังพ่อแม่  เป็นต้น
              1.3  การเขียนรายงาน  อาจเขียนเป็นใบปลิวโฆษณา จดหมายธรกิจ ข้อเสนอแนะเพื่อการขอรับทุนช่วยเหลือ
             1.4 การทดลอง  เพื่อดูผลของวิธีการที่ใช้แก้ปัญหาพฤติกรรมต่าง ๆ
             1.5 การเผชิญสถานการณ์จำลอง เพื่อให้ได้ประสบการณ์ใกล้เคียงประสบการณ์จริง
      2. การสอนวิธีการคิด  โดยผู้สอนจะแนะนำให้ผู้เรียนทราบถึงวิธีการใช้ทักษะพื้นฐานสำหรับการคิดก่อน  เช่น คิด วิเคราะห์มีวิธรการคิดอย่างไร
  จากนั้นผู้เรียนก็หาทางประยุกต์นำเอาวิธีการนั้น ๆ ไปใช้งานที่สลัยซับซ้อนขึ้น  ซึ่งอาจเป็นงานที่ผู้สอนมอบหมายให้หรืองานที่ผู้เรียนคิดเอง
      3. การสอนเกี่ยวกับการคิด  การสอนในส่วนนี้มีองค์ประกอบ 3 ส่วน คือ ให้เข้าใจเกี่ยวกับหน้าที่ของสมอง  เรื่องขอบเขตของความรู้เพิ่มขึ้นได้อย่างไร 
และการตรวจสอบความคิดของตนเอง
 สรุปว่า  ยุทธวิธีการสอนให้คิด  คือ การสอนให้นักเรียนมีทักษะในการคิดเพื่อให้นักเรียนได้แสดงออกในการใช้ความคิด  เริ่มจากการที่นักเรียนได้พูดคุยกัน 
แก้ปัญหา  รายงาน  ลงมือปฏิบัติเพื่อจะได้มีประสบการณ์จริงและสามารถนำไประยุกต์ใใช้ในชีวิตประจำวัน

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การจัดการเรียนการสอนที่เน้นการคิด

คำสำคัญ (Tags)#ยุทธวิธีการสอนให้คิด

หมายเลขบันทึก: 125079, เขียน: 04 Sep 2007 @ 21:46 (), แก้ไข: 06 Sep 2013 @ 18:18 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 1, อ่าน: คลิก


ความเห็น (1)

ขอบคุณค่ะสำหรับบันทึกและบล็อกที่มีประโยชน์ต่ออาจารย์ที่อยากจะคิดเป็น และสอนให้นักศึกษาคิดเป็น

จากการอ่านบันทึกนี้ จึงได้แรงบันดาลใจว่า จะไปกระุตุ้นเด็กให้คิดว่า  ความสุข คือ การได้สิ่งในสิ่งที่ต้องการ หรือ การไม่ต้องการในสิ่งใด