Kruwipa

ขั้นตอนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสาตร์โดยศิลปะวิธี

ขั้นตอนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์โดยศิลปะวิธี

   1.  พาเด็กไปดูของจริงโดยการชมธรรมชาติของท้องถิ่น

   2. ให้เด็กๆเล่าเรื่องจากประสบการณ์ที่พบเห็น

   3. ให้เด็กๆสรุปความรู้หรือเหตุการณ์ที่ประทับใจในรูปแบบต่างๆได้แก่ การแสดงละคร การจำลองสถานการณ์จริง การวาดภาพ  การแต่งเพลงประกอบเรื่อง

   4. แต่ละคนหรือแต่ละกลุ่มนำเสนอผลงานให้เพื่อนๆได้รับทราบ

   5. เพื่อนๆร่วมแสดงความคิดเห็นและสรุปองค์ความรู้ร่วมกัน

   6. ครูและนักเรียนสรุปเพิ่มเติมเต็มเนื้อหาสาระร่วมกัน

   7. นักเรียนจัดทำผลงานที่แสดงถึงองค์ความรู้ที่ตนได้รับ

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน กิจกรรมการเรียนรู้โรงเรียนสินแร่สยามความเห็น (0)