การแบ่งบันความรู้ (Knowledge Sharing)

ตื่นเช้าขึ้นมาต้องทำใจให้เบิกบาน พร้อมที่จะต่อสู้กับอุปสรรคที่เข้ามา จงทำใจยอมรับ แต่อย่ายอมแพ้
การแบ่งบันความรู้ คือ การเอาความรู้ที่แต่ละคนมีอยู่มาถ่ายทอดหรือเล่าสู่กันฟัง การถ่ายทอดความรู้ที่สั่งสมไว้ออกไปสู่คนอื่นๆเรียกว่า Explicit Knowledge ซึ่งคนอื่นๆสามารถนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์หรือประยุคดัดแปลงให้เกิดประโยชน์ต่อการทำงาน ก็จะมีผลดีต่อองค์กร ปัญหาที่การแบ่งบันความรู้ไม่สามารถประสบความสำเร็จ ก็คือ ๑. การถ่ายทอดความรู้ให้ไม่หมด เพราะกลัวว่าตนเองจะหมดความหมาย ความสำคัญ ๒. การไม่ใส่ใจในการยอมรับการถ่ายทอดความรู้ ๓. การมีอคติต่อการยอมรับการถ่ายทอดความรู้ ซึ่งมีแนวทางการการแก้ไข ดังต่อไปนี้ ๑. Action learning การเรียนรู้โดยการปฏิบัติ ๒. Benchmarking มาตรฐานเปรียบเทียบ ๓.Coaching การสอนงานโดยผู้บังคับบัญชาโดยตรงเป็นผู้ให้คำแนะนำและสอนงานผู้ใต้บังคับบัญชาโดยตรง ๔.Mentoring การเป็นพี่เลี้ยงเป็นการให้ผู้ที่มีความสามารถเป็นที่ยอมรับ ๕.Portfolio แฟ้มงานเพื่อการพัฒนา

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน anuwat-blogความเห็น (0)