การพัฒนาต่อยอดนวัตกรรม(2)

การละเล่นพื้นบ้านของอำเภอบ้านหมี่

ผลงานนวัตกรรม เรื่อง การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยกระบวนการกลุ่มด้วยการนำภูมิปัญญาท้องถิ่นมาประดิษฐ์เป็นท่ารำ ได้เริ่มดำเนินการในปีการศึกษา 2547  และพัฒนาต่อยอดครั้งที่ 1 ในปีการศึกษา 2548 ในชุด "วัฒนธรรมประเพณีพื้นบ้านของอำเภอบ้านหมี่" และในปีการศึกษา 2549ได้พัฒนาต่อยอด ได้การแสดงชุด "การละเล่นพื้นบ้านของอำเภอบ้านหมี่" 6 ชุดการแสดง และกำลังดำเนินการจัดทำงานวิจัย ได้แก่

   ชุดการแสดงที่ 1  เซิ้งม้าก้านกล้วยและงูกินหาง

 

   ชุดการแสดงที่ 2 เซิ้งมอญซ่อนผ้า

   ชุดการแสดงที่ 3 เซิ้งรีรีข้าวสาร

   ชุดการแสดงที่ 4 เซิ้งวิ่งเปี้ยว
   ชุดการแสดงที่ 5 ระบำม้าก้านกล้วย
 
   ชุดการแสดงที่ 6 ระบำกะลา
   ในปีการศึกษา 2550 นี้ ดำเนินการพัฒนาต่อยอดเป็นการแสดงชุดเซิ้งแคนบ้านหมี่
 

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ผลงานหนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรมความเห็น (0)