GotoKnow
  • เข้าระบบ
  • สมัครสมาชิก
  • แผงจัดการ
  • ออกจากระบบ
GotoKnow

เทคนิคการสอนภาษาไทยสำหรับเด็กอนุบาล3

เด็กในระดับปฐมวัย เป็นวัยแห่งการเรียนรู้จดจำ

  เด็กในระดับปฐมวัย   เป็นวัยแห่งการเรียนรู้จดจำ   และซุกซน   อยากรู้อยากเห็นต้องการความรักความเข้าใจ
จากบุคคลรอบข้าง
การจัดการเรียนการสอนสำหรับเด็กวัยนื้จึงจำเป็นต้องใช้เทคนิควิธีการที่หลากหลาย    เพราะเด็กวัยนี้จะมีความ
สนใจใระยะสั้น  ครูจึงต้องใช้วิธีการที่หลากหลาย  เพื่อทำให้เด็กเกิดความสนุกสนานที่จะร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ที่ครูจัดขึ้น
วิธีการ
1.
เล่านิทานให้นักเรียนฟัง(ในนิทานที่ครูเล่าควรมีคำที่มีสระเสียงยาวประสมอยู่ 
2.ครูสุ่มถามนักเรียนตัวอย่างเกี่ยวกับคำที่ประสมสระเสียงยาวที่มีในนิทาน
3.ครูเขียนคำที่นักเรียนบอกบนกระดานพร้อมคำชม
4.ครูให้นักเรียนอ่านคำบนกระดานพร้อมกัน
 5.  เปลี่ยนกันอ่านทีละคนไปเรื่อยๆจนกว่าจะครบจำนวนนักเรีย
   ซึ่งวิธีการนี้สามารถปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม  

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย 

หมายเลขบันทึก: 124393
เขียน:
แก้ไข:
อ่าน:
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ

ความเห็น (0)