การพัฒนาต่อยอดนวัตกรรม(1)

วัฒนธรรมประเพณีพื้นบ้านของอำเภอบ้านหมี่

   หนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม ชุดการแสดง "ชุดภูมิปัญญบ้านหมี่" ได้จัดทำขึ้นในปีการศึกษา 2547 ต่อมาในปีการศึกษา 2548 ได้พัฒนาต่อยอดนวัตกรรม ได้การแสดงชุด "วัฒนธรรมประเพณีพื้นบ้านของอำเภอบ้านหมี่" 5 ชุดการแสดง ซึ่งได้ดำเนินการจัดทำวิจัยแล้ว และเตรียมการจดลิขสิทธิ์ต่อไป ได้แก่

  ชุดการแสดงที่ 1  เซิ้งการละเล่นประเพณีกำฟ้า

 

  ชุดการแสดงที่ 2  รำข้าวปุ้น

 

  ชุดการแสดงที่ 3  ระบำข้าวหลาม

 

  ชุดการแสดงที่ 4  เซิ้งข้าวจี่

 

  ชุดการแสดงที่ 5  ฟ้อนกระยาสารท 

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ผลงานหนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรมความเห็น (0)