แจ้งข่าว7

เครือข่ายการสอนคิดเพชรภาคกลาง

เรียน  พี่น้องเพชร

เป็นแผนการสร้างเครือข่าย และงานที่เราต้องร่วมกันทำนะครับ

 

เครือข่ายครูเพชรในตมการสอนคิดแบบBwD ภาคกลาง  จำนวน  12  จังหวัด  ประกอบด้วย  ตราด  จันทบุรี  สระแก้ว  ปราจีนบุรี  นครนายก  สมุทรสาคร  ระยองกาญจนบุรี  สุพรรณบุรี ประจวบคีรีขันธ์  เพชรบุรี  ราชบุรีจำนวน  34+…..  คน............................. แนวทางการสร้างเครือข่าย 1. ประชุมสมาชิกทั้งหมด2. แบ่งจังหวัดเป็น 2 กลุ่มตามความเหมาะสมในการประสานงาน  ดังนี้     2.1  ภาคกลางฝั่งตะวันออก   ประกอบด้วย  7 จังหวัด  ดังนี้                          ตราด  จันทบุรี  สระแก้ว ปราจีนบุรี  นครนายก  สมุทรสาคร  ระยอง     2.2  ภาคกลางฝั่งตะวันตก   ประกอบด้วย 5 จังหวัด ดังนี้                    ราชบุรี    กาญจนบุรี  สุพรรณบุรี ประจวบคีรีขันธ์  เพชรบุรี  3.  แต่งตั้งผู้ประสานระดับภาค   และระดับจังหวัด   ดังนี้      ระดับภาค                    นายประภาส  เขียวแก้ว   เพชร 5      ภาคกลางฝั่งตะวันออก       นางสาวกาญจนา  เกตุบันเทิง เพชร 3      ภาคกลางฝั่งตะวันตก        นางสวีวรรณ์  ภมรสูตร    เพชร 4         ผู้ประสานงานระดับจังหวัด            ตราด                         นางสาวกาญจนา  เกตุบันเทิง  089-9397723           จันทบุรี                   นางสาวมะลิวัลย์  พรหมโสภา   089-5452497             นครนายก                  นางสาวสุนีย์  บุญเฉลียว   083-2938771           ปราจีนบุรี            นางสาวพนิดา  มานะต่อ  089-8006399         สมุทรสาคร                นางจอมขวัญ  บุญสริยาธรรม  089-6976732            ระยอง                   นางปรีญา  พุดเกลี้ยง  081-4294402           ราชบุรี                  นางสาวพรทิพย์  แสงประสาท    089-5177216           สุพรรณบุรี           นายสุรินทร์  ศรีบุญเพ็ง  081-1995908           กาญจนบุรี            นางสาวทัศนีย์  วิเศษสิงห์  -           ประจวบฯ            นางสวีวรรณ์   ภมรสูตร  081-2948776           เพชรบุรี             นางนิภาวรรณ  คะเชนทร  081-1991080           สระแก้ว              นางสาวศิริเพ็ญ  เย็นจิตร  087-1287648  กิจกรรมที่ดำเนินการ ระดับจังหวัด 1. จัดการประชุมสมาชิกเดือนละ 1 ครั้ง เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดกระบวนการเรียนรู้แบบ           BwD2. จัดส่งแผนการจัดการเรียนรู้ขึ้นเว็บไซต์ www. Think4kru  คนละ  1 แผน ภายในเดือน       ตุลาคม 2550   รวมจำนวน  34+.  แผนการจัดการเรียนรู้3. จัดศึกษาดูงานโรงเรียนเครือข่ายภายในจังหวัดที่มีผลการปฏิบัติงานที่ประสบผลดี เดือนละ 1 ครั้ง4.    จัดทำระบบข้อมูลสารสนเทศของสมาชิกภายในจังหวัดครบทุกคน5.    จัดการขยายเครือข่ายแก่ครูเพชรในตมที่ยังไม่ได้รับการอบรมให้ครบทุกคนในจังหวัด ภายใน        1 ภาคเรียน  ระดับภาค   1.  จัดประชุมสมาชิกภาคเรียนละ 1 ครั้ง  แลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดกระบวนการเรียนแบบ           BwD2. จัดให้มีการประกาศเกียรติคุณแก่สมาชิกที่สามารถจัดการเรียนรู้แบบ BwD ทั้งในระดับจังหวัด              และระดับภาค จังหวัดละ 1  รางวัล  ระดับภาค 3  รางวัล3. จัดทำเอกสารเผยแพร่ผลการจัดการเรียนรู้ที่ดีสามรถเป็นแบบอย่างที่ดีแก่สมาชิกได้            ในรูปแบบการหมุนเวียน เดือนละ 1 ฉบับ4.  จัดทัศนศึกษาดูงานในโรงเรียนเครือข่ายที่มีผลการปฏิบัติงานที่ประสบผลดีภาคเรียนละ 1 ครั้ง5.     จัดทำสื่อกลางในการประสานงาน  แลกเปลี่ยนการเรียนรู้ที่  www. Gotoknow จำนวน 1        blog ภายในเดือนตุลาคม  2550 6.    จัดการขยายเครือข่ายแก่ครูเพชรในตมที่ยังไม่ได้รับการอบรมให้ครบทุกคนในภาคกลางภายใน 1 ปี          การศึกษา   

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ชมรมประกายเพชรภาค 1

คำสำคัญ (Tags)#แจ้งข่าว7

หมายเลขบันทึก: 124188, เขียน: 02 Sep 2007 @ 08:31 (), แก้ไข: 30 May 2012 @ 16:24 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)