บทเรียนสำเร็จรูปเรื่องสมการและการแก้สมการ

บทเรียนสำเร็จรูปเรื่องสมการและการแก้สมการ

1.บทเรียนสำเร็จรูปชุดนี้ได้จัดทำขึ้นเพื่อใช้เป็นสื่อประกอบการสอนวิชาคณิตศาสตร์เนื่องจากประสบปัญหาในการสอนเรื่อง
สมการและการแก้สมการ   ดังนั้นจึงได้รวบรวมความรู้ต่าง ๆมาสรุปแล้วนำเสนอในรูปของบทเรียนสำเร็จรูปเพื่อสะดวกในการใช้ทั้งครูและนักเรียน
    2.ขั้นตอนการจัดทำบทเรียนสำเร็จรูป
        1.ขั้นเตรียมการสร้างบทเรียนสำเร็จรูป
            1)ศึกษาหลักสูตรและระยะเวลาในการสอน
            2)ศึกษาเอกสารเกี่ยวกับบทเรียนสำเร็จรูปเรื่องสมการและการแก้สมการ และหลักการทฤษฎีทางจิตวิทยา
            3)ศึกษาเทคนิคและขบวนการผลิตสื่อบทเรียนสำเร็จรูปตลอดจนการวิเคราะห์จุดประสงค์การเรียนรู้ ที่จะนำมาใช้ในบทเรียนสำเร็จรูป
        2.ขั้นตอนการสร้างบทเรียนสำเร็จรูป
            1)นำเนื้อหาเรื่องสมการและการแก้สมการมาจัดทำเป็นบทเรียนสำเร็จรูปโดยผู้เรียนสามารถเรียนด้วยตนเองและจัดให้เหมาะสมกับคาบเวลา
            2)กำหนดแนวคิดและจุดประสงค์ของบทเรียน ควรเป็นจุดประสงค์เชิงพฤติกรรม สามารถสังเกตุและวัดได้
            3)กำหนดรูปแบบของบทเรียนเป็นแบบเส้นตรงคือจัดเรียงเป็นเนื้อหาหน่วยย่อย ๆ  ตั้งแต่ง่ายไปหายาก ผู้เรียนจะต้องเริ่มเรียนจากกรอบแรกไปตามลำดับจนกระทั่งกรอบสุดท้ายของบทเรียน จะข้ามกรอบหนึ่งกรอบใดไม่ได้ เพราะสิ่งที่ได้เรียนรู้จากกรอบแรกจะเป็นพื้นฐานสำหรับการเรียนการสอนในกรอบต่อไป  การตอบสนองของผู้เรียนจะใช้วิธีให้คำตอบแบบถูกผิดหรือเติมคำในช่องว่าง โดยผู้เรียนจะตรวจคำตอบได้จากกรอบย่อยถัดไป  อาจอยู่ในกรอบเดียวกันหรือกรอบถัดไปก็ได้ส่วนมากมักจะอยู่ที่ว่างข้างซ้ายหรือข้างขวาของหน้ากระดาษ หากคำตอบถูกให้ทำกรอบถัดไปแต่ถ้าคำตอบผิดให้ย้อนมาเรียนในกรอบที่ผ่านมาใหม่และมีการเสริมแรงกับผู้เรียนเป็นระยะ ๆ
            4)เขียนตัวบทเรียนจะต้องแยกเป็นเนื้อหาออกเป็นหน่วยย่อย ๆ ที่เรียกว่ากรอบโดยเรียงลำดับจากความยากง่าย  จัดเนื้อหาแต่ละกรอบให้เหมาะสมไม่มากหรือน้อยเกินไปทุกกรอบจะต้องสัมพันธ์กันต่อเนื่องกันตั้งแต่ต้นจนจบ  สร้างคำถามคำตอบ  เพื่อให้ผู้เรียนประเมินตนเองเป็นระยะ ๆ ควรมีการเสริมแรงด้วย
            5)จัดทำคู่มือการใช้และแบบทดสอบก่อนเรียน - หลังเรียนบทเรียนจะมีคู่มือการใช้สำหรับครู และคำแนะนำสำหรับนักเรียน  เพื่อเข้าใจตรงกันและจะต้องจัดทำแบบทดสอบก่อนเรียน-หลังเรียนเพื่อใช้ประเมินผลการเรียนของผู้เรียน
            6)นำไปใช้กับผู้เรียน ผู้เรียนชอบเรียนและสนุกสนานกับการเรียนและเป็นการฝึกวินัยในตนเอง เพราะนักเรียนจะต้องเรียนรู้และประเมินตนเอง
        3.ผลการใช้บทเรียนสำเร็จรูปเรื่องสมการและการแก้สมการผู้เรียนมีโอกาสเรียนด้วยตนเอง และเรียนไปตามความสามารถของตนเอง  ผู้เรียนที่เรียนช้ามีเวลาได้ศึกษามากขึ้นและผู้เรียนที่เรียนเร็วใช้เวลาศึกษาน้อย มีโอกาสใช้เวลาทำงานอย่างอื่น ไม่ต้องรอคนที่เรียนช้าและช่วยให้ครูเห็นความแตกต่างของผู้เรียนมากขึ้น  ผู้เรียนมีความกระตือรือร้นที่จะเรียนมากขึ้นและผู้เรียนมีความซื่อสัตย์ ผลการเรียนดีขึ้น
             

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การเรียนการสอนคณิตศาสตร์

คำสำคัญ (Tags)#การเรียนการสอนคณิตศาสตร์

หมายเลขบันทึก: 124142, เขียน: 01 Sep 2007 @ 21:53 (), แก้ไข: 23 Jun 2012 @ 11:25 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 1, อ่าน: คลิก


ความเห็น (1)

พร้อมสันต์
IP: xxx.28.25.118
เขียนเมื่อ 

บทเรียน