ในการดำเนินการใช้ชุดฝึกปฏิบัติทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์  เรื่องพืชใกล้ตัว  ที่เน้นการฝึกปฏิบัติจริง  ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง  ประกอบด้วยชุดฝึกปฏิบัติทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์  บูรณาการนำไปใช้กับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้กับนักเรียนในชุดฝึกต่างๆ  ซึ่งมีขั้นตอนดังนี้
             1.  สร้างชุดฝึกปฏิบัติทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์   เรื่องพืชใกล้ตัว  จำนวน  10  ชุด  ในแต่ละชุดประกอบด้วยกิจกรรมการฝึกปฏิบัติทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์   ชุดละ  4  กิจกรรม  ดังนี้คือ
                 1.1  เรื่องส่วนประกอบของพืช      

                       กิจกรรมที่ 1  เรื่อง  ส่วนประกอบของพืช
                       กิจกรรมที่  2  เรื่อง  หน้าที่ส่วนประกอบของพืช
                       กิจกรรมที่  3  เรื่อง  ลักษณะของหญ้าแฝก   
                       กิจกรรมที่  4  เรื่อง  แบบฝึกเสริมทักษะการตอบคำถาม
                1.2  เรื่องหน้าที่ของราก                      

                       กิจกรรมที่  1  เรื่อง  การทดลองรากดูดซึมน้ำและแร่ธาตุ
                       กิจกรรมที่  2  เรื่อง  ชนิดของราก                                
                       กิจกรรมที่  3  เรื่อง  การประดิษฐ์ของใช้จากรากไม้
                       กิจกรรมที่  4  เรื่อง  แบบฝึกเสริมทักษะการตอบคำถาม
                1.3  เรื่องลักษณะและหน้าที่ของลำต้น

                       กิจกรรมที่  1  เรื่อง  สำรวจข้อและปล้องของพืช
                       กิจกรรมที่  2  เรื่อง  วาดภาพประกอบพืชที่มีข้อ

                                             และปล้อง
                       กิจกรรมที่  3  เรื่อง  การทำจานรองแก้วจากต้นกล้วย
                       กิจกรรมที่  4  เรื่อง  แผนผังความคิดลักษณะหน้าที่

                                             ของลำต้น
                1.4  เรื่องการสำรวจใบพืช                   

                       กิจกรรมที่  1  เรื่อง  สำรวจลักษณะต่างๆของใบ
                       กิจกรรมที่  2  เรื่อง  การพิมพ์ภาพจากใบพืช
                       กิจกรรมที่  3  เรื่อง  การฝึกทักษะการตอบคำถาม 
                       กิจกรรมที่  4  เรื่อง  สำรวจใบพืชที่มีประโยชน์ใน

                                            ครัวเรือน
                1.5  เรื่องหน้าที่ของใบ                        

                      กิจกรรมที่  1  เรื่อง  การทดลองการคายน้ำของพืช
                      กิจกรรมที่  2  เรื่องลักษณะและหน้าที่

                                            ของใบ                               
                      กิจกรรมที่  3  เรื่อง  การเย็บกระทงใส่ของจากใบพืช
                      กิจกรรมที่  4  เรื่อง  แบบฝึกทักษะการตอบคำถาม
                1.6  เรื่องลักษณะและหน้าที่ของดอก  

                      กิจกรรมที่  1  เรื่อง  การสังเกตลักษณะของดอกไม้
                      กิจกรรมที่  2  เรื่อง  สีสังเคราะห์และสีจากธรรมชาติ
                      กิจกรรมที่  3  เรื่อง  การจัดทำสมุดสะสมดอกไม้แห้ง
                      กิจกรรมที่  4  เรื่อง  แบบฝึกทักษะการตอบคำถาม
                1.7  เรื่องส่วนประกอบของดอก          

                      กิจกรรมที่  1  เรื่อง  ส่วนประกอบของดอกไม้
                      กิจกรรมที่  2  เรื่อง  ส่วนประกอบและหน้าที่ของดอก
                      กิจกรรมที่  3  เรื่อง  ปลูกดอกไม้ขาย   รายได้ของ

                                            ครอบครัว
                      กิจกรรมที่  4  เรื่อง  การคำนวณจำนวนพืช
                1.8  เรื่องการจำแนกพืช                       

                      กิจกรรมที่  1  เรื่อง  การจัดกลุ่มของพืช
                      กิจกรรมที่  2  เรื่อง  การแยกประเภทของพืช
                      กิจกรรมที่  3  เรื่อง  ร่างโครงงานการจำแนกพืช
                      กิจกรรมที่  4  เรื่อง  การเขียนโครงงานการ

                                             จำแนกพืช                      
                1.9  เรื่องสำรวจพืชใบเลี้ยงคู่และใบเลี้ยงเดี่ยว  
           กิจกรรมที่  1 เรื่อง สำรวจลักษณะพืชใบเลี้ยงคู่และใบเลี้ยงเดี่ยว
           กิจกรรมที่  2  เรื่อง  ประเภทของพืช
           กิจกรรมที่  3  เรื่อง  ลักษณะและประโยชน์ของหญ้าแฝก
           กิจกรรมที่  4  เรื่อง  แบบฝึกทักษะการตอบคำถาม
               1.10  เรื่องการสำรวจพืชในชุมชน       

           กิจกรรมที่  1  เรื่อง  สำรวจผักสวนครัว
           กิจกรรมที่  2  เรื่อง  สวนสมุนไพร  นำไปใช้อย่างพอเพียง
           กิจกรรมที่  3  เรื่อง  กิจกรรมการเรียนรู้ป่าชายเลน
           กิจกรรมที่  4  เรื่อง  แบบฝึกทักษะการตอบคำถามรายละเอียด