แรงจูงใจที่จัดทำชุดแบบฝึกพัฒนาทักษะการ

อ่านออกเสียงคำควบกล้ำ  มาเป็นนวัตกรรมในการนำมา
ใช้แก้ปัญหาในครั้งนี้  เกิดจากการอ่านออกเสียงของนักเรียนในปัจจุบันนักเรียนส่วนใหญ่อ่านออกเสียงคำที่มีตัว  ร  ล  และ   ว  ควบกล้ำไม่ถูกต้องนัก จึงได้คิดจัดทำชุดแบบฝึกขึ้นมาจำนวน  ๓๖  ชุด  เพื่อให้นักเรียนได้ฝึกอ่านไปตามกระบวนการที่จัดไว้คือ  ก่อนฝึก   ระหว่างฝึก  และ   หลังฝึก    เสร็จแล้วมีการประเมินผลการอ่านของนักเรียนแต่ละคนว่ามีการพัฒนาไปมากน้อยเพียงใด
 ผลปรากฏว่านักเรียนมีพัฒนาทักษะการอ่านออกเสียงคำควบกล้ำหลังการฝึก โดยใช้ชุดแบบฝึกอยู่ในระดับดีมาก  (ร้อยละ  ๘๐.๐๐ )  และนักเรียนมีเจตคติต่อกิจกรรมการใช้ชุดแบบฝึกพัฒนาทักษะการอ่านออกเสียงคำควบกล้ำอยู่ในระดับสูงมาก (  X   =  ๒.๗๘)