คนดีวันละคน : (105) ครูชบ ยอดแก้ว

         ผมเคยเขียนถึงครูชบ ยอดแก้ว ลงใน http://gotoknow.org/blog/thaikm/623   บัดนี้ครูชบได้รับปริญญากิตติมาศักดิ์ใบที่ 2 จาก มวล.   จึงขอนำคำประกาศเกียรติคุณมาเผยแพร่   เพื่อเชิดชูคนดี  ดังต่อไปนี้

          "นายชบ ยอดแก้ว  เกิดวันที่ 22 เมษายน พ.ศ.2478  จบการศึกษาครุศาสตรบัณฑิตจากวิทยาลัยครูสงขลา  เป็นอาจารย์ใหญ่โรงเรียนวัดน้ำขาว อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา  จนเกษียณราชการ   ในช่วงเวลาที่ผ่านมาท่านได้ใช้ความรู้ความคิดในการแก้ปัญหาชุมชนด้วยความทุ่มเท  โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านการออมและสวัสดิการชุมชน   จนเป็นแบบอย่างของงานพัฒนาให้แก่ชุมชนอื่น ๆ ทั่วประเทศ   ได้รับยกย่องตั้งแต่ระดับท้องถิ่นถึงระดับชาติ

         นายชบ  ยอดแก้ว  เริ่มแนวคิดด้วยการจัดตั้งกลุ่มสัจจะออมทรัพย์  ตำบลน้ำขาว และพัฒนาแนวคิดเรื่องเศรษฐศาสตร์ชุมชนจนสามารถกอบกู้เศรษฐกิจชุมชนของตำบลน้ำขาวและพื้นที่ใกล้เคียงให้หลุดพ้นจากความยากจนได้   ซึ่งต่อมาแนวคิดดังกล่าวได้ถูกนำไปใช้ในชุมชนทั่วประเทศ   องค์ความรู้จากการปฏิบัติจริงของนายชบ  ยอดแก้ว  ได้ถูกประมวลเป็นหลักสูตรเศรษฐศาสตร์ชุมชนพึ่งตนเอง  และได้รับการผลักดันเป็นนโยบายรัฐ   โดยคณะกรรมการนโยบายสังคมแห่งชาติ  สำนักนายกรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้สถาบันอุดมศึกษาพิจารณาความเป็นไปได้ในการจัดทำหลักสูตรขยายผลต่อไป

         จากความรู้ประสบการณ์ทำงานที่เป็นที่ยอมรับของสังคม  นายชบ  ยอดแก้ว จึงได้รับตำแหน่งหน้าที่และรางวัลต่าง ๆ มากมาย  ตำแหน่งสำคัญที่ได้รับ เช่น ประธานกลุ่มออมทรัพย์เครือญาติ ตำบลน้ำขาว    ผู้จัดการสมาคมฟื้นฟูหมู่บ้านชนบทสงขลา    ประธานคณะกรรมการอำนวยการ "กองทุนหมุนเวียนชาวบ้านสงขลา"    ประธานสภาวัฒนธรรม จังหวัดสงขลา    กรรมการนโยบายสังคมแห่งชาติ เป็นต้น   ส่วนรางวัลที่สำคัญที่ได้รับ เช่น พ.ศ. 2527  ได้รับเลือกให้เป็นผู้บริหารการศึกษาดีเด่น รับแหวนเสมาทองคำพร้อมเกียรติบัตรจาก ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี  และในปีเดียวกันได้รับเลือกให้เป็นข้าราชการตัวอย่างของกระทรวงศึกษาธิการ รับโล่พร้อมเกียรติบัตรจากรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ    ปี พ.ศ.2531 ได้รับการคัดเลือกเป็นข้าราชการดีเด่น 4 กระทรวงหลักของจังหวัด  รับโล่จากรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย   และงานด้านศูนย์อำนวยการบริหารชายแดนใต้   รับพระราชทานโล่จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี    ปี พ.ศ.2534 ได้รับพระราชทานโล่ด้านวัฒนธรรมดีเด่น สาขาพัฒนาท้องถิ่นจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี   และได้รับเลือกเป็น "คนดีศรีสังคม" ประจำปี พ.ศ.2534 รับโล่จากอาจารย์สัญญา ธรรมศักดิ์ ประธานองคมนตรี   ปี พ.ศ.2535 ได้รับการคัดเลือกเป็นศิษย์เก่าดีเด่นของวิทยาลัยครูสงขลา ในวาระครบ 100 ปีของกรมการฝึกหัดครู รับโล่จากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ   ปี พ.ศ.2538 ได้รับรางวัลพระราชทานรางวัลอนุสรณ์สงขลานครินทร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ในฐานะผู้อุทิศตนทำประโยชน์แก่ชุมชนและอนุชนรุ่นหลัง   ปี พ.ศ.2539 ได้รับคัดเลือกเป็นครอบครัวประชาธิปไตยตัวอย่างจากสำนักนายกรัฐมนตรี  รับโล่จาก ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี   ปี พ.ศ.2541 ด้านวัฒนธรรมรับพระราชทานเข็ม ภปร. จากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว   ปี พ.ศ.2544 มีผลงานทางภูมิปัญญาไทยเรื่อง "เศรษฐศาสตร์ชุมชน" รับพระราชทานเข็มเครื่องหมายครูภูมิปัญญาไทย จากสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ และได้รับพระราชทานปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาพัฒนาชุมชน จากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

         องค์ความรู้ของ นายชบ  ยอดแก้ว ได้บูรณาการจากการศึกษาทั้งในและนอกระบบสามารถเชื่อมโยงและบริหารจัดการองค์ความรู้หลายด้านมาใช้ประโยชน์ในการแก้ปัญหาให้กับชุมชน   ทำให้เกิดการเรียนรู้ขึ้นในสังคมอย่างกว้างขวาง   สามารถแก้ปัญหาได้ทั้งทางเศรษฐกิจและสังคม   ทำให้ชุมชนเกิดกระบวนการเรียนรู้ มีความเข้มแข็ง พึ่งพาตนเองได้  ตระหนักและดำรงตนอย่างมีศักดิ์ศรี  จึงกล่าวได้ว่า นายชบ  ยอดแก้ว เป็นปราชญ์ในท้องถิ่นอย่างแท้จริง

         ด้วยความรู้ความสามารถและคุณธรรม   ความเสียสละเพื่อชุมชน  สภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์จึงมีมติมอบปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์พัฒนาชุมชนแก่ นายชบ  ยอดแก้ว เพื่อเป็นเกียรติประวัติสืบไป"

วิจารณ์  พานิช
 31 ส.ค.50

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน KMI Thailand

คำสำคัญ (Tags)#คนดีวันละคน#ชบ ยอดแก้ว

หมายเลขบันทึก: 123746, เขียน: 31 Aug 2007 @ 14:02 (), แก้ไข: 18 Jun 2012 @ 06:23 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 1, อ่าน: คลิก
บันทึกที่เกี่ยวข้อง


ความเห็น (1)

กฤษณา จันทนะ
IP: xxx.173.166.61
เขียนเมื่อ 

ได้มีโอกาสเจอท่านเมื่อตอนสัมมนาภูมิปัญญาท้องถิ่น                  ณ มหาวิทยาลัยทักษิณ สงขลา  ประทับใจในวาจาและวิสัยทัศน์การออมอย่างง่าย จนถึงวันนี้บอกได้ว่า ท่านคือธนาคารที่เป็นที่พึ่งยามยาก  ท่านเป็นนักเศรษฐศาสตร์ ที่ทรงคุณภาพ ด้วยอุตสาหะ อดทนจนวันนี้  นับได้ว่า ท่านเป็นข้าพระบาทของพ่อหลวงแผ่นดินไทย ศรัทธาจริงๆ