การทำให้เกิดtacit knoeledgeนอกจากstory telling ในความคิดของดิฉันคิดว่าการสังเกตและการสัมภาษณ์ ทำให้เราเกิดการเรียนรู้แบบtacit ได้ การสังเกตนั้นเนื่องจากเราจะเห็นพฤติกรรม เห็นการปฏิบัติตน การใช้ชีวิต ของคนทำให้เราเกิดการเรียนรู้ได้ ส่วนการสัมภาษณ์ทำให้เราได้แนวคิด ความรู้ ความคิดเห็นและการบอกเล่าถึงเรื่องราวต่างๆ ทำให้เราเกิดtacit ได้เช่นกันทำให้เราได้รับการบอกเล่าโดยตรง