การพัฒนาระบบข้อมูลพื้นฐานแรงงานข้ามชาติ คปสอ.ม.บางละมุง

Best Practices
ความสำคัญและความเป็นมาของปัญหา
จากภาวะเศรษฐกิจและสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป การขาดแคลนแรงงานซึ่งเป็นคนไทย ส่งผลให้มีการจ้างแรงงานข้ามชาติ 3 สัญชาติ ได้แก่พม่า ลาว และกัมพูชา เพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะพื้นที่อำเภอบางละมุง และเมืองพัทยา ในปัจจุบันมีการขยายกิจการทางด้านโรงแรม บ้านจัดสรร เป็นจำนวนมาก รวมทั้งการประกอบอาชีพเกษตรกรรมเช่นทำไร่ สวนยางพารา การเลี้ยงสัตว์ ซึ่งเป็นอาชีพหลักของประชากรในพื้นที่อำเภอบางละมุง จึงมีความต้องการแรงงานข้ามชาติ 3 สัญชาติ ดังกล่าวเป็นจำนวนมาก และจากข้อมูลการขึ้นทะเบียนและตรวจสุขภาพแรงงานต่างด้าวในปี 2548 - 2549 พบว่าอำเภอบางละมุงมีจำนวนแรงงานต่างด้าวที่มารับการขึ้นทะเบียนและตรวจสุขภาพทั้งหมด ดังนี้
= ปี 2548
                ขึ้นทะเบียนและตรวจสุขภาพทั้งหมด 5,197 ราย ในจำนวนนี้ขึ้นทะเบียนและตรวจสุขภาพที่โรงพยาบาลบางละมุง 4,477 ราย และโรงพยาบาลวัดญาณสังวราราม 720 ราย
= ปี 2549
 ขึ้นทะเบียนและตรวจสุขภาพทั้งหมด 6,054 ราย ในจำนวนนี้ขึ้นทะเบียนและตรวจสุขภาพที่โรงพยาบาลบางละมุง 5,385 ราย และโรงพยาบาลวัดญาณสังวราราม 669 ราย
                ในการดำเนินงานบริการสุขภาพแรงงานต่างด้าว อำเภอบางละมุงได้จัดบริการด้านส่งเสริม สุขภาพ-ป้องกันโรคควบคู่ไปกับด้านการรักษา-ฟื้นฟู ซึ่งการดำเนินงานจำเป็นต้องมีข้อมูลเพื่อใช้ในการจัดทำทะเบียน การวางแผน ประเมินผลการปฏิบัติงาน รวมทั้งการรายงานให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้รับทราบ ในปี 2548 อำเภอบางละมุงมีนโยบายการพัฒนาระบบข้อมูลพื้นฐานแรงงานข้ามชาติ จากระบบระเบียน / รายงาน เป็นระบบฐานข้อมูลแรงงานข้ามชาติในพื้นที่ ที่สามารถเชื่อมโยงกับข้อมูลแรงงานข้ามชาติที่รับบริการตรวจสุขภาพและขึ้นทะเบียนที่โรงพยาบาลบางละมุง และโรงพยาบาลวัดญาณสังวรารามทั้งนี้เพื่อลดความซ้ำซ้อนของการจัดเก็บข้อมูล การจัดทำรายงาน และลดภาระการทำงานของบุคลากรในหน่วยงาน โดยกำหนดให้จัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารแรงงานข้ามชาติของอำเภอบางละมุง โดยให้สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบางละมุง ทำหน้าที่เป็นคลังข้อมูลของอำเภอบางละมุง และเชื่อมโยงกับศูนย์ข้อมูลของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี โดยในปี 2549 ได้เริ่มจัดเก็บข้อมูลพื้นฐาน การตรวจสุขภาพ และขึ้นทะเบียนแรงงานต่างด้าวในพื้นที่ ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ พบว่าการดำเนินงานรวดเร็วและมีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น ในการดำเนินงานยังพบปัญหาในด้านการรวบรวมรวมข้อมูลในระดับอำเภอ ซึ่งยังไม่สามารถเชื่อมโยงและรวบรวมข้อมูลในภาพรวมของอำเภอได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลกระทบต่อการดำเนินงานในภาพรวมของอำเภอบางละมุงขาดประสิทธิภาพ  ดังนั้น   คปสอ.ม.บางละมุง      จึงได้จัดทำโครงการพัฒนาระบบข้อมูลแรงงานต่างด้าว คปสอ.ม.บางละมุง ปี 2550 ขึ้นเพื่อลดระยะเวลาดำเนินงาน การจัดเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบ สามารถใช้ข้อมูลในการดำเนินงานบริการสุขภาพแรงงานต่างด้าวได้อย่างมีประสิทธิภาพ
วัตถุประสงค์
1.เพื่อพัฒนาระบบข้อมูลพื้นฐานแรงงานข้ามชาติของอำเภอบางละมุง
                2.วิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานและนำไปใช้ในการดูแลเฝ้าระวังสุขภาวะของแรงงานข้ามชาติ
 
วิธีการดำเนินงาน
เพื่อให้การดำเนินงานเกิดประสิทธิภาพ คณะทำงานได้สรุปขั้นตอนการดำเนินงานรวมถึงกิจกรรมต่างๆ ที่จะต้องปฏิบัติรวม 9 ขั้นตอนได้แก่
                                 
                 
               
 
  9)  การสรุปผลและจัดทำรายงานผลการดำเนินงาน
 
  8)  ประมวลผล ส่งข้อมูลให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 
 7)  การเก็บและบันทึกข้อมูล
 
6)  การจัดอบรมประชุมชี้แจงการเก็บรวบรวม/บันทึกข้อมูล
 
5)  การพัฒนาและติดตั้งโปรแกรมฐานข้อมูล
 
4)  การจัดทำโปรแกรมบันทึกข้อมูลและการจัดทำคู่มือการทำงานของระบบฐานข้อมูล
 
3)  การออกแบบและพัฒนาระบบฐานข้อมูล
 
2)  การสำรวจและรวบรวมข้อมูลเบื้องต้น
1)  การเตรียมการ
 
ผลการดำเนินงาน
l  สำรวจ/รวบรวม ความต้องการ ข้อมูล/สารสนเทศ
                โดยที่ฐานข้อมูลสามารถตอบสนองความต้องการข้อมูล/สานสนเทศ ดังนี้
                1.ผลการตรวจสุขภาพและขึ้นทะเบียนประกันสุขภาพของแรงงานข้ามชาติ ที่โรงพยาบาลทั้ง 2 แห่ง
                2.จัดทำทะเบียนชุมชนแรงงานข้ามชาติ
                3.ข้อมูลด้านบุคคล
                                - นายจ้าง
                                - แรงงานข้ามชาติ
                4.ทะเบียนสำรวจแรงงานข้ามชาติ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ชุมชนพัฒนาระบบบริการสุขภาพแรงงานต่างด้าวอำเภอบางละมุง

คำสำคัญ (Tags)#migrant

หมายเลขบันทึก: 122479, เขียน: 27 Aug 2007 @ 16:25 (), แก้ไข: 13 Jun 2012 @ 20:52 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)