คิดถึงศน.อุบล

การตั้งกองลูกเสือและแต่งตั้งผู้บังคับบัญชาลูกเสือ

     จากข้อบังคับคณะลูกเสือแห่งชาติ ว่าด้วยการปกครอง หลักสูตร และวิชาพิเศษ พ.ศ. ๒๕๐๙ ข้อ ๖๔ การจัดตั้งกลุ่มหรือกองลูกเสือต้องได้รับอนุญาตจากเลขาธิการคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติหรือผู้อำนวยการลูกเสือจังหวัดแล้วแต่กรณี และผู้มีอำนาจแต่งตั้งผู้บังคับบัญชาลูกเสือ คือ เลขาธิการคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ หรือผู้อำนวยการลูกเสือจังหวัด (ข้อบังคับ พ.ศ. ๒๕๐๙ ข้อ ๕๓ และ ๕๔)

      ๑. การดำเนินการขออนุมัติตั้งกองและแต่งตั้งผู้บังคับบัญชาลูกเสือ

      ก. ดำเนินการรับสมัครเด็ก(ใช้แบบลส.๓ ใบสมัครเข้าเป็นลูกเสือ)

           - กองลูกเสือสำรอง ๑ กอง มีจำนวนลูกเสือ ๘-๓๖ คน อายุตั้งแต่ ๘ ปี และไม่เกิน ๑๑ ปีบริบูรณ์ (หรืออยู่ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑-๓) โดยแบ่งลูกเสืออกเป็นหมู่ ๆ อย่างน้อย ๒ หมู่ และไม่เกิน ๖ หมู่ หมู่หนึ่งมีลูกเสือ ๔-๖ คน รวมทั้งนายหมู่และรองนายหมู่ลูกเสือด้วย(ข้อบังคับ พ.ศ. ๒๕๐๙ ข้อ ๗๒)

           - กองลูกเสือสามัญ ๑ กอง มีจำนวนลูกเสือ ๑๒-๔๘ คน มีอายุตั้งแต่ ๑๑ ปีและไม่เกิน ๑๗ ปีบริบูรณ์(หรืออยู่ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔-๖) โดยแบ่งเด็กออกเป็นหมู่ ๆ หมู่หนึ่งมีลูกเสือ ๖-๘ คน รวมทั้งนายหมู่และรองนายหมู่ลูกเสือด้วย(ข้อบังคับฯฉบับที่ ๑๓ พ.ศ. ๒๕๒๕ ข้อ ๘๔)

           -กองลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ๑ กอง มีจำนวนลูกเสือ ๘-๔๘ คน อายุ ๑๔-๑๘ ปีหรือกำลังเรียนอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓ โดยแบ่งเด็กออกเป็นหมู่ ๆ อย่างน้อย ๒ หมู่และไม่เกิน ๖ หมู่ หมู่หนึ่งมีลูกเสือ ๔-๘ คน รวมทั้งนายหมู่และรองนายหมู่ด้วย(ข้องบังคับคณะลูกเสือแห่งชาติว่าด้วยการปกครอง หลักสูตรและวิชาพิเศษลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ฉบับที่ ๑๔ พ.ศ. ๒๕๒๘)

          -กองลูกเสือวิสามัญ ๑ กอง มีจำนวนลูกเสืออย่างน้อย ๑๐ คน และไม่เกิน ๔๐ คนอายุ ๑๖-๒๕ ปี หรือกำลังเรียนอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย๔-๖ หรือระดับอาชีวศึกษาหรือระดับอุดมศึกษา กองลูกเสือวิสามัญจะแบ่งออกเป็นชุดหรือหมู่ ตามความต้องการก็ได้และควรมีลูกเสือวิสามัญชุดหรือหมู่ละ ๔-๖ คน รวมทั้งนายหมู่และรองนายหมู่ด้วย

           เมื่อรับเด็กเป็นที่เรียบร้อยแล้วจะต้องหาตัวผู้กำกับลูกเสือกองละ ๑ คน และรองผู้กำกับลูกเสือ ๑ คน หรือหลายคนเป็นผู้ช่วย(วิธีปฏิบัติของสำนักงานคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ ให้มีรองผู้กำกับลูกเสือไม่เกิน ๑๐ คนต่อ ๑ กอง)

           ข. ผู้กำกับและรองผู้กำกับลูกเสือ

จะต้องมีคุณสมบัติทั่วไปดังต่อไปนี้(ข้อบังคับฯข้อ ๕๑)     ๑. เป็นผู้มีนิสัยใจคอและความประพฤติเรียบร้อย สมควรเป็นตัวอย่างที่ดีแก่เด็ก ๒. เป็นผู้มีศาสนาและปฏิบัติพิธีกรรมทางศาสนา ๓. เป็นผู้ไม่มีโรคซึ่งเป็นที่รังเกียจแก่สังคม ๔. เป็นผู้มีสัญชาติไทยตามกฎหมาย แต่ถ้ามิได้มีสัญชาติไทย ต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ ๕. มีความเข้าใจในวัตถุประสงค์และวิธีการของลูกเสือและสมัครใจที่จะดำรงตำแหน่งทางลูกเสือ ๖. มีอายุดังต่อไปนี้

        ก. ผู้กำกับลูกเสือสำรองและสามัญ มีอายุไม่น้อยกว่า ๒๐ ปี รองผู้กำกับลูกเสือสำรองและสามัญมีอายุไม่น้อยกว่า ๑๘ ปี

       ข.ผู้กำกับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่มีอายุไม่ต่ำกว่า ๒๓ ปี รองผู้กำกับไม่ต่ำกว่า ๒๑ ปี(ข้อบังคับฯฉบับที่ ๑๔ พ.ศ. ๒๕๒๘)

       ค.ผู้กำกับลูกเสือวิสามัญมีอายุไม่ต่ำกว่า ๒๕ ปี รองผู้กำกับมีอายุไม่ต่ำกว่า ๒๓ ปี(ข้อบังคับฯฉบับที่ ๑๕ พ.ศ. ๒๕๒๙)                            

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน คิดถึงศน.อุบล

คำสำคัญ (Tags)#คิดถึงศน.อุบล

หมายเลขบันทึก: 121834, เขียน: 24 Aug 2007 @ 15:58 (), แก้ไข: 28 Apr 2012 @ 00:02 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)